Kursplan för Introduktionskurs masterprogram i fysik

Introductory Course for the Master Programme in Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2012
 • Behörighet: Antagen till masterprogrammet i fysik
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar,
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • värdera nya rön genom att kritiskt använda litteratur och databaser inom teknik och naturvetenskap,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
 • tillämpa tidigare kunskaper i fysik för att utföra ett projekt med en simulering, ett experiment eller en litteraturstudie inom fysikområdet, och presentera resultat enligt gällande vetenskaplig praxis,
 • kritiskt och systematiskt analysera och bedöma fysikaliska frågeställningar, även med begränsad information

Innehåll

Föreläsningar/seminarier: praktiska frågor om studier vid Uppsala universitet, fysik och samhället, kunskapsteori, vetenskapligt förhållningssätt, fysik vid Uppsala universitet. Etik, självständigt arbete, kollaborativt lärande, rapportskrivning, presentation av data, samt plagiat/fusk.

Projekt: specificeras i samråd med programansvarige och studievägledare med hänvisning till individuella behov och en viss inriktning i masterprogrammet i fysik. Exempel: MATLAB, datorstyrning av mätinstrument, astronomiska observationstekniker.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier med studentpresentationer. Projektarbete under handledning av lärare eller forskare.

Examination

Aktivt deltagande (1 hp). Godkända grupppresentationer/inlämningsuppgifter (1 hp). Projektarbete samt muntlig och skriftlig presentation (3 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.