Kursplan för Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science

Nanotechnology for Industrial Applications in Life Science

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE698
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2013
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en grundläggande förståelse för hur nanomaterial och nanoteknik kan användas för att utveckla nya material, produkter och metoder för industriella tillämpningar inom ett brett life-science område, samt ge studenterna en grund för att kunna arbeta med syntes, karakterisering, tillämpningar och säkerhet relaterade till nanomaterial och nanostrukturer i industriella nanoteknologiska utvecklingsprojekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • diskutera och analysera problem kring definitioner och terminologi inom nanoteknikområdet för olika områden inom life-sciences samt relatera dessa till regulatoriska aspekter,
 • tillämpa och beskriva de vanligaste bottom-up och top-down processerna för syntes av nanomaterial samt, med tillgång till begränsad information, välja lämplig process för en given applikation,
 • välja lämplig karakteriseringsmetod och självständigt använda relevanta karakteriseringsverktyg för att tillämpa denna på en given applikation,
 • redogöra för komplexa hälso- och miljömässiga riskfaktorer förknippade med nanopartiklar och hur olika risker kan utvärderas,
 • ge exempel på internationella och nationella industriella tillämpningar och utvecklingsprojekt där nanoteknik används inom life-science området, samt vetenskapligt förklara varför nanoteknik är en viktig förutsättning för dessas genomförande.

Innehåll

Introduktion till nanovetenskap och nanoteknik. Syntes av nanomaterial: bottom-up vs. top-down strategier. Karakterisering av nanomaterial: nanopartikelstorlek- och ytladdningskarakterisering, analys av nanoporösa material, elektronmikroskopi och AFM. Säkerhet och riskfaktorer förknippade med nanomaterial. Karakterisering av cell- och blodtoxicitet av nanomaterial. Formuleringsstrategier för nanomaterial avsedda som läkemedelsbärare. Diagnostik, teranostik (terapimetoder kombinerade med diagnostiska verktyg), och avbildning med hjälp av nanoteknologi. Nanomedicin och nanokosmetik för hudtillämpningar. Case studies av industriella nanoprojekt.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar och laborationer. De laborativa uppgifterna utformas och laborationsgrupperna sätts samman för att utnyttja den heterogena studentgruppens förkunskaper.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) samt redovisning av laborationer (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2013

Kompendium, Avd för nanoteknologi och funktionella material, Inst för teknikvetenskaper, Uppsala universitet Extra fördjupningslitteratur:

 • Ozin, Geoffrey A.; Arsenault, André C. Nanochemistry : a chemical approach to nanomaterials

  Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Li, Junbai. Nanostructured Biomaterials

  Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Webb, Paul A.; Orr, Clyde Analytical methods in fine particle technology

  1. ed., 2. print.: Norcross: Micromeritics, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Beck, Ruy.; Guterres, Silvia.; Pohlmann, Adriana. Nanocosmetics and Nanomedicines : New Approaches for Skin Care

  Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Characterization of Nanoparticles Intended for Drug Delivery

  2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk