Kursplan för Projekt i elektroteknik

Project in Electrical Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE675
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet: 150 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive 30 hp på avancerad nivå inom elektroteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra ett projektarbete i elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation, i en mindre grupp, inom givna tidsramar,
 • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem och välja lösningar till dessa,
 • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
 • demonstrera en fungerande lösning till en komplex uppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
 • skriftligt och muntligt, på engelska, redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat.

Innehåll

Inledande föreläsningar i projektledning. Studenten väljer bland projektuppgifter som erbjuds av forskande avdelningar inom elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation. Uppgifterna genomförs i mindre grupper, med tillgång till en handledare som fungerar som bollplank och rådgivare. Studenter har också möjlighet att i samarbete med företag ge förslag på projekt som utförs vid företag.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination


Redovisning i form av en skriftlig rapport, poster, webbpresentation, samt muntligt i seminarieform. Rapporten bedöms, förutom från teknisk/vetenskaplig synvinkel, även språkmässigt och strukturellt.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.