Kursplan för Programmeringsteknik I

Computer Programming I

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD433
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  Ma D (områdesbehörighet 8). Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten. Dessutom rekommenderas Beräkningsvetenskap I eller motsvarande. Anledningen är att kursen kräver man är bekant med algoritmbegreppet, grundläggande programmeringsstrukturer (if, while, for), underprogram (t ex funktioner) och parameteröverföring.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande begreppen klass, objekt, inkapsling och därtill hörande underbegrepp;
 • analysera problem och designa lösningar genom att använda ovanstående begrepp;
 • använda programmeringsspråket Java genom att

  • förklara vad ett givet program utför
  • skriva och använda klasser som innehåller instansvariabler, metoder och konstruktorer
  • skriva program med flera samverkande klasser;

 • använda en programutvecklingsmiljö;
 • testa och felsöka program.

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmeringsprocessens faser, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.

Algoritmer: programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.

Objektorienterad problemlösning: introduktion till objektorienterad analys och design, begreppen modell, klass, objekt, inkapsling, instansvariabel, konstruktor och metod. Klassvariabel och klassmetod.

Datatyper: primitiva datatyper och referenser inklusive arrayer.

Algoritmelement: tilldelning, sekvens, selektion, iteration. Aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning.

Programmering: skriva program, klasser och använda färdiga klasser. Programflöde.

Programmeringsteknik: systematisk arbetsgång för problemanalys, programdesign, implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner/laborationer och inlämningsuppgifter, samt gästföreläsning.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp), där testning och felsökning ingår.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.