Kursplan för Statskunskap C

Political Science C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK079
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statskunskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-15
 • Reviderad av: Statsvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  Statskunskap B.

 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

- självständigt diskutera och behandla statsvetenskapliga frågeställningar inom politisk teori, svensk politik, jämförande politik, förvaltningspolitik alternativt internationell politik

- urskilja och formulera statsvetenskapliga problem och självständigt samla in och behandla material utifrån de formulerade frågeställningarna

- tillgodogöra sig texter med kvantitativa inslag och själv arbeta med grundläggande kvantitativa metoder

- självständigt avgränsa, utforma och utföra en mindre forskningsuppgift med relevans för teori och problemställning och tillämpa statsvetenskaplig metod, författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats

- självständigt genomföra en opposition vilket innebär att diskutera en annan students uppsats och det bidrag uppsatsen ger.

- aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av det egna arbetet.

Innehåll

Kursen består av tre delmoment.

Det första delmomentet består av en metodkurs som är inriktad på olika statsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp utreds och där forskningsprocessens olika led diskuteras. Under kursen introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker. De kvantitativa teknikerna ägnas särskild uppmärksamhet.

Det andra delmomentet innebär ett val mellan ett antal alternativa fördjupningskurser, där några går under höstterminen och de andra under vårterminen. Delkurserna är svensk politik, jämförande politik, europapolitik, internationell politik, politisk teori, utvärdering och implementering, mellanösternpolitik, genus och politik samt utvecklingspolitik.

Det tredje och avslutande momentet består i att självständigt genomföra en väl avgränsad undersökning som studenten själv valt och utformat i samråd med en handledare. På ett slutseminarium redovisas arbetet skriftligt i form av en uppsats.

1. Metod 7.5 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- självständigt kunna formulera vetenskapliga frågeställningar och genomföra enklare empiriska undersökningar

- ha god kunskap om skillnaden mellan beskrivande och förklarande frågeställningar

- på egen hand kunna genomföra enklare empiriska undersökningar av både kvantitativ och kvalitativ karaktär

- ha god kunskap om kvantitativa och kvalitativa analysteknikers relativa styrkor och svagheter

- ha god kunskap om problemen med att belägga orsakssamband

- ha god förmåga att tolka resultat från kvalitativa och enklare kvantitativa analyser

- ha grundläggande färdigheter i statistisk databearbetning med hjälp av dator

- ha grundläggande kunskap om statistisk inferens

Innehåll

Kursen är inriktad på ett studium av olika samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp utreds och där forskningsprocessens olika led diskuteras. Under kursen introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker. De kvantitativa teknikerna ägnas dock särskild uppmärksamhet. Ett viktigt inslag i kursen är också att ge de studerande insikt i de relativa styrkor och svagheter som är förknippade med kvalitativa och kvantitativa analyser. Frågan om hur man kan belägga orsakssamband inom statsvetenskapen utgör ett annat viktigt inslag i kursen.

Undervisning

Undervisningen på kursen består av frivilliga föreläsningar samt obligatoriska seminarier. Föreläsningarna behandlar kursens centrala moment. Seminarierna är kursens viktigaste moment. Här får den studerande i en mindre grupp möjlighet att öva upp sina färdigheter avseende forskningsprocessens olika led. Seminarierna genomförs på två olika sätt. Inför merparten av seminarierna löses ett antal övningsuppgifter. Varje studerande formulerar därvid sina svar individuellt och i skriftlig form. Lösningarna diskuteras utförligt på seminariet under ledning av en seminarielärare. Inför ett av seminarierna genomförs en praktisk övning med hjälp av statistikprogram. Detta sker i små grupper och svaren från övningen presenteras muntligt vid seminariet.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursens innehåll och därmed befästa sina kunskaper. På tentamen ska studenterna visa att de har förmåga att ta till sig, tolka och kritiskt granska en samhällsvetenskaplig text ur ett metodologiskt perspektiv.

Som betyg används VG (Väl godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd).

För godkänt betyg krävs att den studerande:

- deltagit i obligatoriska seminarier samt redovisat allvarligt menade försök att lösa samtliga övningsuppgifter

- erhållit betyget godkänd på den skriftliga tentamen

2a. Politisk teori 7.5 hp

Demokrati och moraliska konflikter

Kursen ges VT 2013 i mån av resurser.

Kursen ges i samarbete med Filosofiska institutionen.

Innehåll

Kursens övergripande tema handlar om demokratins förmåga att hantera moraliska konflikter med hjälp av gemensamma normer för offentlig moralisk argumentation.

Temat anknyter till en förändring av det politiska konfliktmönstret i liberala demokratier som har sin bakgrund i en ökad kulturell och religiös pluralism. Det mångkulturella samhället ställer demokratin inför nya utmaningar. För att nå politisk legitimitet i moraliskt kontroversiella frågor räcker det inte med att bara följa demokratiska beslutsregler - besluten måste också rättfärdigas med argument som alla kan förstå. Behovet av ett offentligt rättfärdigande ställer krav på gemensamma principer för moralisk argumentation. Demokratins legitimitet förutsätter, hävdar många, ett Public Reason – ett slags gemensamt ”offentligt förnuft”.

Diskussionen om vad innebörden av ett Public Reason är först främst inom deliberativt inriktad demokratiteori och i rawlsiansk politisk filosofi. En central problematik handlar om huruvida medborgare med skilda moraliska och religiösa åskådningar kan och bör enas om grunderna för offentliga moraliska ställningstaganden. Det kan gälla homosexuellas rättigheter, eutanasi, abort, djurskydd och rätten att bära religiösa symboler m.m. I formulerandet av den ”demokratisk värdegrund” som skall vägleda statliga myndigheter - särskilt inom utbildningsväsendet – aktualiseras också frågan om hur en offentlig moral bör rättfärdigas i en liberal demokrati.

Kursen består av två moment. Det första momentet har en teoretisk och abstrakt inriktning. Olika epistemiska argument för demokratiska och liberala institutioner behandlas. I fokus står principiella problem som rör idén om ett Public Reason som ett medel att lösa moraliska konflikter i en demokrati. På en politisk nivå handlar dessa konflikter inte nödvändigtvis om att nå fram till en enighet utom om nå fram till en rimlig oenighet (”reasonable disagreement”) . Men frågan är var gränserna går för en rimlig oenighet?

Huvudboken på detta moment är Democracy and Moral Conflict av Robert Talisse. Även artiklar av John Rawls och Jürgen Habermas m.fl. som diskuterar innebörden av ett Public Reason behandlas.

Det andra momentet har en mer tillämpad inriktning. Syftet är att belysa och diskutera olika teoretiska ståndpunkter som behandlas i det första momentet med hjälp av konkreta exempel på normativa konflikter i den politiska debatten. Studenten ges här i uppgift att välja ett dagsaktuellt problem och själv samla in och analysera relevant material.

Examination

Examinationen sker dels i form av aktivt deltagande i seminarier, dels i form av författandet av en kurspromemoria som ventileras på ett slutseminarium. Ämnet för kurspromemorian väljs i samråd med seminarieläraren och kan fokusera både på teoretiska och politiska aspekter av moralisk oenighet.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

• känna till och kritiskt diskutera olika epistemiska argument för liberala och demokratiska institutioner.

• känna till och kritiskt diskutera olika förhållningssätt till moralisk oenighet i normativ demokratiteori och liberal politisk teori.

• känna till och kritiskt diskutera olika idéer om ett Public Reason i politisk teori.

• känna till och kritiskt diskutera institutionella och teoretiska förutsättningar för lösningen av moraliska konflikter i liberala demokratier.

• formulera egna principiella argument om hur moraliska konflikter bör lösas i liberala demokratier.

• systematiskt analysera dagsaktuella offentliga moraliska konflikter i liberala demokratier och diskutera hur de bör lösas.

2b. Comparative Politics: Conflicts, Democratisation, Institutions and Global Development 7.5 hp

GES HT 2012, i mån av resurser.

Course description

The course deals with some of the most central problems described in comparative politics. Why do some people decide to use a gun instead of the ballot when trying to influence politics? What explains differences in degrees of democratisation? Which role do domestic and international factors play in a process of development? What is the role of history – path dependence – for the success of democracy? Can different institutions help solve ethnic conflicts or create justice? These questions are discussed in the course literature, from theoretical perspectives and with reference to empirical research on the US, Europe, South Asia, Latin America, as well as from a global perspective. The language of instruction is English.

The goals of the course

The course aims at providing a good understanding of research in the field of comparative politics. It should provide good knowledge of important research contributions and research strategies that aim at, or are useful for, describing and explaining political and ethnic conflicts, socialisation, democratisation, development, in an extensive geographical comparative context, in developed as well as developing parts of the world. Also, the choice of literature and the cases selected to be studied have been made to give examples of different designs of research projects that should be useful for students preparing their C/D/master-level thesis project.

In short, after the course, the students should:

• have a good idea of what comparative politics is

• know the comparative politics discourse better

• be better prepared to write a thesis

Contents

Comparative politics is a strange name. It is strange because what you find under the label comparative politics – and its synonyms in other languages – often is not (explicitly) comparative. Most of the time it simply is “politics in other countries”; other, that is, than the home country of the author. The conventional distinction between comparative and international politics is that the former deals with politics in other countries, and the latter between countries; this is more easy to remember if one thinks of another common name for the latter – international relations. But clearly there are interesting questions to ask where this demarcation will not hold, not least in the post-11-September world.

If comparative politics is politics in other countries, then it is indeed a lot. Therefore we must make choices what to study. One option would be to attempt to see the world’s political systems as a number of fairly distinct categories, and to learn about these categories and their cases. This has been attempted by numerous text book authors. Another choice is to study a number of constitutional systems in the world. This course is built on another logic. We have chosen to focus on some central research problems in comparative politics.

The overall problems concern democracy, conflicts, institutions (rules), justice and development. This is chosen because important parts of research in political science concern these issues, and secondly because these issues are important to many people in many countries; two overriding criteria for any research or teaching in social science. Within this theme the course focuses on these three issues:

• Ethnic Conflicts and Mobilisation

• Democratic Consolidation or Crisis

• Global Perspectives on Justice and Development

The choice of theme(s) and literature is a conscious attempt to bridge the unfortunate divide between studies of the West and “the rest”. The idea is that we can learn more about industrialized countries, former socialist countries and so-called Third World countries by not separating them but studying them together.

Apart from the books required to be read, the course will make use of some academic articles. One purpose of using these articles is to give you an idea about current debates in international research. All articles will be available for free via the Uppsala University Library.

Within the allocated teaching resources there are a number of seminars you have to attend. We hope that all of you will take an active part in the discussions we will have in all the seminars.

We have achieved our objective with this course if, in at the end of it, you think you have a better (or even much better) grasp of some substantial empirical, or political, problems in the contemporary world and some orientation in a few current debates in international research.

Examination

Written exam. Seminars. Book reports. Research design-proposal.

The exam

• The exam will consist of two to four questions for five to ten points each, on the books and articles included in the course. Each question will require answers of about one to two handwritten pages.

• The main purpose of the exam is to verify that you have absorbed and understood the literature. It also tests your skills in analysing academic literature and to what extent you can summarize complicated ideas in a coherent way.

• Remember that you must register for this exam ca 12 days before on our web site.

Seminars:

There are four seminars in this course. Attendance is compulsory for all seminars. I you fail to attend a seminar you will have to hand in an extra written assignment. Additional instructions for the seminars may be handed out by the lecturers.

Grading

One grade for the whole course will be given according to the Swedish three-level system: Pass with distinction= Väl godkänd (Vg), Pass = Godkänd (G), and Fail = Underkänd (U). To pass, all requirements for the course have to be completed with at least the grade “Pass”.

2c. Europeiska unionen 7.5 hp

GES HT 2012, i mån av resurser.

Innehåll

Europeiska unionen studeras från synpunkten av hur nationellt, mellanstatligt och överstatligt beslutsfattande kombineras på olika sakområden. Kursen syftar för det första till en förståelse av hur unionens politiska system är organiserat: vilka är de viktigaste institutionerna, vilka är dess kompetenser och hur fattas beslut? Det formella regelverket ställs i relation till hur EU fungerar i praktiken. För det andra ges en orientering kring det grundläggande konstitutionella problem som unionen har att hantera. I vilken utsträckning är unionen ett demokratiskt och effektivt politiskt system? Vilka möjligheter att reformera den nuvarande konstruktionen står till buds? Vilka förändringar följde genom antagandet av Lissabonfördraget som trädde i kraft i december 2009? För det tredje studeras hur medlemskap i unionen påverkar medlemsländerna och arbetet med policybeslut och implementering på nationell nivå. Pågår det en europeisering av medlemsstaterna och vilka är i så fall mekanismerna bakom denna process? Hur har parlament, regeringar och statsförvaltningar påverkats av EU-medlemskapet?

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

• ha grundläggande kunskap om Europeiska unionen som politiskt system

• ha god kunskap om EU:s huvudinstitutioner, dess kompetenser och funktioner

• ha god kunskap om beslutsprocesser inom unionen

• ha en övergripande kännedom om EU:s centrala politikområden

• ha en grundläggande förståelse för de konstitutionella problem som är knutna till EU:s konstruktion

• ha grundläggande kunskap om europeisering som fenomen

• ha god kunskap om hur parlament, regeringar och statsförvaltningar påverkats av EU-medlemskapet

Undervisning

Inläsningen understöds genom en kombination av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna tar upp kursens centrala moment. Vid seminarierna ges studenterna möjlighet att aktivt diskutera frågeställningar i anslutning till kursens huvudteman.

Kurslitteraturen innefattar läroböcker, textkompendium med artiklar samt arbetsmaterial med seminarieuppgifter.

Undervisningsspråk är svenska.

Examination

Examination sker genom deltagande i obligatoriska moment samt skriftlig tentamen. Som betyg används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För godkänt på kursen krävs:

(1) närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska moment;

(2) betyget godkänd på skriftlig tentamen.

För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs, förutom att punkt 1 ovan är uppfylld, att betyget väl godkänd erhålls på skriftlig tentamen.

2d. Svensk politik 7.5 hp

GES HT 2012, i mån av resurser.

Mål:

Målet för denna kurs är att ytterligare fördjupa de kunskaper om framväxten av det svenska politiska systemet, dess samtida utformning, historiska rötter och politiska och kulturella särdrag som erhållits på tidigare nivåer. Kursen strävar efter att förmedla insikter om hur politik bedrivs i praktiken i ett proportionellt flerpartisystem som det svenska. Särskilt läggs vikt vid att fördjupa insikterna i avseenden där den svenska politiska utvecklingen och utformningen skiljer sig från andra likartade, avancerade, industriländer. Målet är att stärka studenternas analytiska förmåga att i tal reflektera över kurslitteraturen genom de seminarier som äger rum samt genom ett rollspel kring en aktuell politisk fråga där hela gruppen medverkar. Den skriftliga analysförmågan tränas genom inlämning av läsrapporter och ett avslutande, större, kurs-pm.

Innehåll:

Kursen har ett historiskt såväl som samtida fokus. På kursen behandlas Sveriges demokratisering från sent 1800-tal och fram till andra världskriget, en process som i ett jämförande perspektiv var oväntat fredlig och pragmatisk. De empiriska kunskaperna om Sveriges väg till demokrati placeras in i ett internationellt teoretiskt ramverk där konsolideringsprocesserna under mellankrigstiden i andra delar av Europa sätter Sverige i perspektiv. Politiken under stora delar av 1900-talet har i Sverige präglats av den socialdemokrati som i allians med andra politiska krafter byggt upp en välfärdsstat som fortfarande är bland de mest vittomfamnande vi känner till. Socialdemokratins historia i Europa, med särskilda exempel från Sverige, blir därför föremål för studier och hur socialdemokratin som politisk kraft hittade en lösning på den moderna politikens utmaning: att förena kapitalism och demokrati. Samtidigt har de borgerliga partierna i Sverige inte varit motståndare till välfärdsstaten, men har möjligen bidragit till de välfärdsstatens förändringar under senare tid som också är i fokus på kursen.

I kursen andra del övergår fokus till den samtida svenska politiken. Sverige är idag världens mest post-materialiska land. Hur har det präglat utformningen av politiken? Vi behandlar ett politiskt sakområde, föräldraförsäkringens utformning som ett jämställdhetsprojekt för kvinnor och män, och går också in på frågor om hur intresseorganisationer utöver inflytande idag och hur partisystemet förändrats under trycket av den individualiseringsprocess som post-materialismen inneburit. De böcker som kommer till användning är forskningsmonografier och läroböcker. Därtill kommer ett antal utdrag från böcker och vetenskapliga artiklar.

Undervisning:

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier ett mer praktiskt orienterat rollspel.

Examination:

Muntligt sker examinationen i form av aktivt deltagande i seminarierna, samt deltagande i rollspelet och försvar och opposition av kurs-pm. Skriftligt i form av inlämnande av fyra läsrapporter samt författande av en avslutande kurs-pm kring ett av kursens teman, eller som en förstudie till C-uppsatsen.

Som betyg används VG (Väl godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd).

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

På denna kurs tränas den analytiska förmågan på en mer avancerad nivå än tidigare nivåer. Den litteratur som kommer till användning är delvis krävande, och fordrar en förmåga att ur ett större material syntetisera centrala punkter. Litteraturen ställer också krav på självständig reflexion kring uppläggning, källor och slutsatser, vilket i praktiken innebär att förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt tränas. De muntliga färdigheterna och förmågan att inför en grupp presentera en uppgift på ett klargörande och intresseväckande sätt är viktiga att fördjupa.

2e. Organisering, implementering och utvärdering i offentlig politik 7.5 hp

GES VT 2013, i mån av resurser.

Mål och innehåll

Offentlig sektor genomgår och har under senare år genomgått stora förändringar. Traditionella föreställningar om den offentliga politikens tillblivelse, implementering och utvärdering ifrågasätts. Fenomen som decentralisering, privatisering, brukarstyrning och samverkan i partnerskap och nätverk har enligt vissa i grunden förändrat relationerna mellan den offentliga politikens aktörer: parlament, regering, centrala myndigheter, kommuner, privata intressen och medborgare. Enligt de mest radikala teoretikerna är det rent av meningslöst att tala om en sammanhållen stat i den offentliga politiken. Policy organiseras, genomförs och utvärderas snarare i horisontella nätverk som sammanflätar aktörer över gränser mellan olika sektorer, jurisdiktioner och territorier, mellan det offentliga och privata, det lokala, centrala och globala. Andra menar att det som ser ut som horisontella nätverk i själva verket är uttryck för nya strategier för centrala politiker att vertikalt styra samhället, och att vi snarare just nu bevittnar en recentralisering i den offentliga politiken.

Oavsett tolkning gäller att för den som vill beskriva, förklara och utvärdera dagens offentliga politik ställer detta nya krav. Människor med kunskap om organisering, implementering och utvärderingsmetod är därför starkt efterfrågade i dagens offentliga förvaltning.

Det övergripande målet är därför att studenterna på kursen ska tillägna sig färdigheter att kritiskt och självständigt beskriva, förklara och värdera fenomen och tendenser i offentlig styrning, förvaltning och politik. Ambitionen är därmed inte bara att studenterna ska vara förtrogna med olika former av organisering, implementering och utvärdering. Målet är att studenterna ska ges både intresse och förmåga att kritiskt granska trender i offentlig politik med avseende på organisering, implementering och utvärdering. Detta kräver förmåga att orientera sig i den statsvetenskapliga teoretiska diskussionen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt. Som betygs används VG (väl godkänd), G (godkänd) och (underkänd).

2f. Jämförande Mellanösternpolitik 7.5 hp

GES VT 2013, i mån av resurser.

Kursbeskrivning meddelas senare

2g. Tragedy of the Commons: Climate Change, Energy, and the Politics of Resource Management 7.5 hp

GES VT 2013, i mån av resurser.

Kursbeskrivning meddelas senare.

2h. Internationell politik 7.5 hp

GES VT 2013, i mån av resurser.

Kursbeskrivning meddelas senare.

2 i. Gender and politics in a comparative perspective 7.5 hp

GES HT 2012, i mån av resurser.

Content

This course aims at providing a good understanding of research in the field gender and politics. The students are introduced to feminist political theories and theories about masculinities. In the empirical part we compare women’s and men’s political participation and representation in different countries and in different political institutions. We will discuss theories about what hinders and what improves gender equality. How do the distribution of power between women and men look like today? What explains women’s representation? Are gender quotas good or bad? What do we mean by state feminism? The course also looks at policies from a gender perspective. Do more women in politics lead to more women-friendly policies? Examples will be taken from the fields of social policy, abortion policy and policies on gender based violence. Is there a connection between the degree of political gender equality and the content of political decisions? How do feminist theories and theories about masculinities contribute to our understanding of these problems?

Learning outcome

Having completed the course, students are expected to:

• possess basic knowledge about theories on political representation from a gender perspective

• possess good knowledge of how women’s and men’s political participation and representation differs and about the variation over time and between different countries

• possess good knowledge about the most common explanations to why there are gender differences in political participationand representation

• possess a basic understanding of different types of gender- and welfare policies

• possess a basic understanding of the significance of gender for the content of public policies

• possess good knowledge of relevant feminist theories and theories about masculinity

Teaching

The course consists of lectures and seminars. Language of instruction: English.

Examination

Oral and written examination. The following grades will be applied: Pass with distinction (VG), Pass (G) and Fail (U).

3. Kandidatuppsats 15.0 hp

Mål

Kursens mål är att studenten ska förvärva de insikter och färdigheter som fordras för att på ett meningsfullt sätt kunna delta i den process som ytterst handlar om att i seminarieform pröva ett arguments giltighet. Detta innebär att studenten efter kursen aktivt ska kunna delta i diskussioner om vetenskapliga arbeten, sina egna såväl som andras. Studenten ska, som författare, opponent och seminariedeltagare, kunna förhålla sig kritiskt till olika påståenden, ge och ta konstruktiv kritik samt bedöma en undersöknings bidrag i ett vidare sammanhang.

Detta innebär konkret att studenten genom uppsatsarbetet tränas i att urskilja och precisera ett statsvetenskapligt problem i förhållande till tidigare forskning, att avgränsa och utföra en undersökning av relevans för den ställda frågan, samt att presentera resultat på ett klart och tydligt sätt. Ett av delmålen blir därmed att lära sig lämpliga tillvägagångssätt för att inventera befintlig kunskap och samla in relevant material. Studenten ska ges konkret erfarenhet av olika undersökningsmetoder och kunskap om hur dessa kan användas för att lösa olika undersökningsuppgifter. Vidare ska studenten sätta sig in i olika sätt att tolka och analysera forskningsmaterial och lära sig vad som krävs för att dra korrekta slutsatser.

Det vetenskapliga arbetet tar emellertid inte slut i och med att någon har genomfört en egen undersökning. Kunskapssökandet förutsätter även att slutsatserna granskas av en opponent. En väsentlig del av kursen är därför att man själv deltar i och ansvarar för genomförandet av ett vetenskapligt seminarium. Ventileringen av uppsatser syftar till att i dialog med andra analysera och reflektera över utformningen av olika typer av undersökningsuppgifter, och att konstruktivt överväga andras synpunkter.

Innehåll

Kursmomentet består i att självständigt genomföra en väl avgränsad undersökning som studenten själv valt och utformat i samråd med en handledare. Vid ett slutseminarium redovisas arbetet skriftligt i form av en uppsats. Ett viktigt inslag är även att tillsammans med andra analysera och reflektera över utformningen av olika typer av undersökningsuppgifter, såväl den egna som andras. På slutseminariet förväntas författaren kort presentera sin uppsats muntligt och besvara frågor om den egna undersökningen. Vidare ska varje student inleda diskussionen om en annan uppsats genom att agera opponent, samt delta aktivt i diskussioner om de uppsatser som ingår i respektive seminariegrupp.

Undervisning

Undervisningen sker på olika sätt. På gemensamma föreläsningar ges råd om hur arbetet ska bedrivas, hur uppsatsen kan utformas och hur en konstruktiv opposition kan genomföras. Samtliga uppsatsförfattare tilldelas en handledare som bedriver individuell undervisning särskilt anpassad till varje författares behov. Ett centralt inslag i undervisningen utgör de slutseminarier där den färdiga undersökningen ventileras. Här ges tillfälle att utförligt reflektera över hur olika typer av undersökningar har genomförts från början till slut, och vilka lärdomar som kan dras av de specifika problem som då har hanterats.

Examination

Till grund för bedömningen av det självständiga arbetet ligger i huvudsak den uppsats studenten lämnat in. Hur studenten kan besvara frågor om sitt arbete och vid seminariet förtydliga hur det genomförts, hur slutsatser dragits och hur alternativa lösningar kan se ut, tas också med i den slutliga bedömningen av uppsatsens kvalitet och vid betygsättningen.

Opponenten ska kunna identifiera relevanta frågor vad gäller uppsatsens centrala delar, såsom frågeställning, syfte, metod, analys och slutsatser. Opponenten förväntas kunna ge konstruktiv kritik och klargöra såväl förtjänster som brister hos uppsatsen, samt ge förslag till förbättringar. Motsvarande krav gäller också för övriga seminariedeltagare vilka förväntas bidra aktivt till diskussionen.

Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd - Väl Godkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

På denna kurs i eget vetenskapligt arbete lär sig studenten att ställa och besvara vetenskapliga frågor genom att lägga upp och genomföra en egen undersökning, med allt vad detta innebär av planering, teorianknytning och metodval. Studenten bibringas även kunskap om hur man, både i skriftlig och muntlig form redogör för och diskuterar de argument och slutsatser som ligger till grund för den egna studien. Här utvecklas särskilt de färdigheter som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad utredande verksamhet.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar och seminarier med varierande uppläggning och utformning.

Studiehandledning med detaljerade anvisningar angående undervisning och examination tillhandahålls i samband med kursstart för respektive delkurs.

Examination

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande, kurs-pm, författande av uppsats och tentamina.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Studenterna förväntas efter genomgången kurs ha fördjupat sina kunskaper inom något av statskunskapens delområden. Här erhålls överblick och förtrogenhet med den aktuella vetenskapliga debatten. Studenternas förmåga att självständigt analysera, utvärdera och kritiskt granska forskning och att formulera egna forskningsfrågor fördjupas liksom förmåga att muntligt och skriftligt kritiskt diskutera och redogöra för information samt förmåga att självständigt söka vetenskapligt relevant material och information. Ytterligare träning sker i att kunna presentera sina argument muntligt såväl som skriftligt på ett klart och systematiskt sätt.

Metodmedvetenhet och metodkunskap fördjupas och de färdigheter i metoder som fordras för att självständigt formulera vetenskapliga frågeställningar och genomföra enklare empiriska undersökningar utvecklas. En grundläggande insikt erhålls om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Inom ramen för arbetet med det självständiga arbetet fördjupas förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, samt att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera slutsatser och argument som ligger till grund för dessa. Här utvecklas särskilt de färdigheter som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbetet eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Politices kandidatprogram, Politices magisterprogrammet, Samhällsvetarprogram samt utnyttjas som fristående kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Metod

Politisk teori

Ev. ges kursen vårterminen 2013. Litteratur meddelas senare.

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

Comparative Politics

Kursen ges höstterminen 2012.

 • Klesner, Joseph L Latin American Research Review : Social capital and political participation in Latin America. Evidence from Argentina, Chile, Mexico, and Peru

  Vol. 42, No. 2, June 2007. Download: http://muse.jhu.edu/search/results

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lijphart, Arend Democracy in plural societies :a comparative exploration

  New Haven: Yale Univ. Press, cop. 1977

  Or any other edition.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Widmalm, Sten Kashmir in comparative perspective : democracy and violent separatism in India

  Karachi: Oxford University Press, 2006

  (Only this edition!)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kapstein, Ethan B Economic justice in an unfair world : toward a level playing field

  Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006

  Att: New edition from 2007, ISBN 9780691136370 Chapters 1-4.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Phillips, Nicola Migration as Development Strategy? The new political economy of dispossession and inequality in the Americas.

  Review of International Political Economy. Vol 16. No 2, 2009

  Obligatorisk

 • Hassoun, Nicole Free Trade, Poverty, and the Environment

  Public Affairs Quarterly, 2008

  22(4): 353-380

  Obligatorisk

 • Dollar, David; Kraay, Aart Spreading the Wealth

  Foreign Affairs, 2002

  Vol. 81, No. 1

  Obligatorisk

 • Ruhs, Martin Designing Viable and Ethical Labor Immigration Policies

  Ingår i:

  World migration 2005 : cost and benefit of international migration

  Geneva: International Organisation for Migration, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Some Comparative Classics,

  To be announced.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Europeiska unionen

Kursen ges höstterminen 2012.

 • Arbetsmaterial,

  Ändringar/tillägg av artiklar kan förekomma.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lissabonfördraget

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hix, Simon.; Høyland, Bjørn. The political system of the European Union

  3. ed.: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ladrech, Robert. Europeanization and national politics

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tallberg, Jonas Femton år i EU - så har Sverige förändrats

  SNS, 2010

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer

Svensk politik

Kursen ges höstterminen 2012.

Sveriges demokratisering

 • Olsson, Stefan Den svenska högerns anpassning till demokratin

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Socialdemokratin

 • Berman, Sheri The primacy of politics : social democracy and the making of Europe's twentieth century

  Cambridge: Cambridge University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindbom, Anders Systemskifte? : den nya svenska välfärdspolitiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Organiserade intressen

Arbetsmaterial och artiklar tillkommer

Gender and politics in a comparative perspective

Kursen ges under höstterminen 2012.

Feminism and Politics

 • Beckwith, Karen A Common Language of Gender?

  Politics & Gender 1 (1), 2005

  pp. 128-137

  Obligatorisk

 • Hawkesworth, Mary Engendering Political Science: An Immodest Proposal.

  in Politics & Gender 1 (1), 2005

  pp. 141-156.

  Obligatorisk

Gender and Political Citizenship

 • Sainsbury, Diane Women's Political Representation in Sweden: Discursive Politics and Institutional Presence

  Ingår i:

  Scandinavian political studies

  vol. 24 (2004) nr. 1 s. 65-87

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hughes, Melanie M. Paxton, Pamela Continuous Change, Episodes and Critical Periods: A Framework for Understanding Women's Political Representation over Time.

  Ingår i:

  Politics & gender.

  vol. 4 (2008) nr. 2 s. 233-264

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sainsbury, Diane; Berqvist, Christina The Promise and Pitfalls of Gender Mainstreaming

  Ingår i:

  International feminist journal of politics

  vol. 11 (2009) nr. 2 s. 216-234

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Gender, Public policy and the Welfare State

 • Bleijenberg, Inge; Roggeband, Conny Equality Machineries Matter: The Impact of Women’s Political Pressure on European Social-Care Policies

  in Social Politics, Winter 2007.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kershaw, Paul Carefair: Choice, Duty, and the Distribution of Care

  in Social Politics, Fall 2006.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Gender quotas and Political Representation

 • Bauer, Gretchen Fifty/Fifty by 2010: Electoral Gender Quotas for Parliament in East and Southern Africa.

  in International Feminist Journal of Politics 10:3, 2008

  pp 348-368.

  Obligatorisk

 • Zetterberg, Pär The Downside of Gender Quotas? Institutional Constraints on Women in Mexican State Legislatures.

  in Parliamentary Affairs 61:3., 2008

  pp 442-460.

  Obligatorisk

Men in Politics - political parties and male networks

 • Bjarnegård, Elin Men in politics : revisiting patterns of gendered parliamentary representation in Thailand and beyond

  Uppsala: Uppsala universitet, 2009

  Chapter 6 - "Candidate Selection in Thai Political Parties" and Chapter 7 "Clientelist Networks ans Homosocial Capital" pages 135-202.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Caul, Miki Women's representation in parliament : the role of political parties

  Ingår i:

  Party politics.

  pages 79-98.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artikelmaterial/Articles from scientific journals and working material

Organisering, implementering och utvärdering

Delkursen ges vårterminen 2013.

 • Hertting, Nils; Vedung, Evert Den utvärderingstäta politiken : styrning och utvärdering i svensk storstadspolitik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hill, Michael; Hupe, Peter Implementing public policy : governance in theory and in practice.

  London: Sage,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Power, Michael The audit society : rituals of verification

  Oxford: Oxford Univ. Press, 1999

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pierre, Jon; Peters, B. Guy Governance, politics and the state.

  Basingstoke: Macmillan ; New York, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vedung, Evert Utvärdering i politik och förvaltning

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  (På engelska: Public Policy and Programme Evaluation. New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, cop. 1997) (valda delar)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar

  Obligatorisk

Jämförande Mellanösternpolitik

Delkursen ges vårterminen 2013. Litteraturlista meddelas senare.

 • Articles

  Obligatorisk

Tragedy of the Commons? Climate Change, Energy, and the Politics of Resource Management

Delkursen ges vårterminen 2013. Litteraturlista meddelas senare.

International Politics

Delkursen ges vårterminen 2013. Litteratur meddelas senare.

Kandidatuppsats

 • Bonnett, Alastair How to Argue : Essential skills for writing and speaking convincingly

  Andra: Pearson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Uppsatser,

  Vid slutseminarierna fungerar seminariegruppens uppsatser som arbetsmaterial.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk