Kursplan för Protein engineering

Protein Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG301
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-05-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  150 hp inklusive någon av kurserna Molekylär cellbiologi, Genomfunktion, Molekylärmedicinsk infektionsbiologi eller Genombiologi. Alternativt 30 hp inom masterprogrammen Tillämpad bioteknik, Molekylär bioteknik eller Kemi, inriktning biokemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Studenterna får under kursen möta ett aktuellt molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge dem fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera proteiners struktur och uppbyggnad med datorbaserade metoder
 • redogöra för proteiners uppbyggnad och klassificering
 • analysera och jämföra proteiners aminosyresekvens och struktur samt relatera denna information till proteiners funktion
 • redogöra för enskilda aminosyrors egenskaper och inverkan på proteiners löslighetsegenskaper, struktur och funktion
 • redogöra för faktorer av betydelse för proteinveckningsprocesser och stabilitet
 • redogöra för hur proteiner kan användas för olika industriella och akademiska ändamål, såsom strukturbestämning, organisk syntes och läkemedelsdesign
 • analysera proteiners renhet och stabilitet och redogöra för hur de kan förvaras på bästa sätt
 • redovisa hur man med biotekniska metoder kan konstruera plasmider för expression av naturliga och modifierade gener
 • planera mutagenesexperiment för att testa proteinstabilitet och/eller funktion
 • konstruera primers för att introducera mutationer med hjälp av PCR
 • genomföra ett PCR-baserat mutagenesexperiment
 • med biokemiska metoder isolera proteiner
 • planera och genomföra aktivitetsmätningar av isolerat protein, samt karaktärisera renhet och stabilitet av proteinet
 • föra laboratoriedagbok enligt GLP
 • utforma en enkel forskningsplan för en bioteknologisk uppfinning

Innehåll

Föreläsningar och datorbaserade övningar om bioteknologiska metoder och proteiners uppbyggnad, struktur och funktion. Föreläsningar om industriella och andra tillämpningar. Projektbaserade bioteknologiska experiment.

Produktion av modifierade produkter.

Studenten ska även presentera bioteknologiska problemlösningar och resultat, samt genomföra dokumentation av den laborativa delen som motsvarar de krav som de kommer att möta i ett kommande yrkesliv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning, gruppövningar, duggor och datorövningar är obligatorisk.

Examination

Teoridelkurs (7 hp):

Skriftlig examination som omfattar bioteknologiska metoder, proteinfysikaliska metoder samt proteiners uppbyggnad och klassificering.

Praktisk del:

Studenten ska redovisa en korrekt utförd (enligt GLP) laboratoriedagbok och redovisa experimentella resultat (5 hp) samt redovisa en enkel forskningsplan (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Lecture hand-outs and reference literature

Lecture notes