Kursplan för Iranska språk, fördjupning: poesi

Advanced Course in Iranian Languages: Poetry

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR813
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2013
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med iranska språk som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa och bredda förmågan till textanalys applicerad på texter av huvudsakligen poetisk karaktär.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* översätta valda texter på ett metodiskt medvetet sätt,

* genomföra en lingvistisk analys av de valda texterna med beaktande av moderna språkvetenskapliga metoder

* tolka de valda texterna inom ramen för deras historiska och litterära sammanhang

* göra en vetenskapligt relevant sammanställning av texternas språkliga och litterära särart

* diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus

Innehåll

Läsning av ca 100 normalsidor avancerade poetiska texter på huvudspråket.

Undervisning

Undervisningen består av handledning.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.