Kursplan för Nyiriska III

Modern Irish III

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KS224
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-23
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2012-09-19
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Nyiriska II eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
Kunna använda ett mer avancerat nyiriskt ordförråd
Kunna förstå vardaglig talad och skriven iriska
Kunna tala och skriva om mer komplexa fenomen på iriska
Kunna visa goda kunskaper i irisk grammatik

Innehåll

Kursen fokuserar på mer avancerade aspekter av irisk grammatik. Studenternas färdigheter i att läsa och skriva iriska tränas genom studium av valda texter. Färdigheter i tal och hörförståelse tränas genom gruppdiskussioner.

Undervisning

Undervisning campuskurs: Gruppundervisning. Undervisningen kan ges med webbstöd.

Undervisning distanskurs: undervisning sker via den Internetbaserad lärmiljön. Ett antal fysiska träffar för gruppundervisning kan tillkomma.

Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination campuskurs: Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.

Examination distanskurs: examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.

Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2013

Basläromedel

 • Ó Dónaill, Éamonn Gaeilge Gan stró! : lower intermediate : a multimedia Irish language course for adults

  Gaelchultúr, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stenson, Nancy Intermediate Irish : a grammar and workbook

  London: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referensläromedel