Kursplan för Fornirisk läskurs

Old Irish Reading

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KS236
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-06
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-19
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 02, 2013
 • Behörighet: Forniriska II eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-06 och gäller fr.o.m. 2008-07-01.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
- Kunna läsa, översätta och analysera mer avancerade prosatexter på forniriska
- Kunna läsa, översätta och analysera mer avancerad fornirisk poesi

Innehåll

Delkursen bygger vidare på A-nivåns kurs i Forniriska. Delkursen fokuserar på mer avancerade aspekter av irisk grammatik. Studenternas färdigheter i att läsa och skriva iriska tränas genom studium av valda litterära texter. Färdigheter i tal och hörförståelse tränas genom gruppdiskussioner.

Undervisning

Gruppundervisning.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

 • Shaw, Francis The dream of Óengus : Aislinge Óenguso : an Old Irish text

  Athchló: Dublin: Browne and Nolan, 1977

  Finns tillgänglig via: http://www.ucc.ie/academic/smg/CDI/texthtml/aislingeoenguso.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurneysen, Rudolf A grammar of Old Irish

  Rev. and enlarged ed., with suppl.: Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk