Kursplan för Fysikprojekt I

Physics Project I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Kunskaper behövs i linjär algebra, analys och MATLAB från Geometri och analys I och Beräkningsvetenskap I, som med fördel kan läsas samtidigt.

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen. Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • utforma och utföra fysikaliska experiment för att ge svar på en problemställning
 • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar
 • analysera data med MATLAB, Excel eller motsvarande programmerings- och beräkningsverktyg
 • grunderna i skriftlig presentationsteknik och kunna argumentera för sina resultat.
 • numeriskt lösa och simulera problem inom mekanik och termodynamik

Innehåll

Muntlig och skriftlig presentationsteknik. Diagramritning av data med Excel och MATLAB eller motsvarande. Utformning av fysikaliska experiment från design till rapportering. Mätosäkerhetsbegreppet och mätvärdesbehandling (medelvärde, mätosäkerhetsberäkningar, minsta kvadratanpassningar) med dator (MATLAB, Excel). Projekt med numerisk lösning och tolkning av mekaniskt eller termodynamiskt problem.

Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med många praktiska övningar.

Undervisning

Undervisning i stor grupp men främst lektionsövningar i små grupper i datasal samt laborationer.

Examination

1) Muntlig presentation av projekt med grafisk presentation av data (1 hp)

2) Godkända laborationer i mätvärdesbehandling (1 hp)

3) Mätvärdesbehandlingsuppgift i datasal (2 hp)

4) Projektrapport (1 hp)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kompendium

  Institutionen för fysik och astronomi,

  Obligatorisk