Kursplan för Ämneslärare i fysik, introduktionskurs

Teacher in Physics, Introduction Course

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA530
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-08-01
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-06-11
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 34, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och ingår i ämneskombinationen fysik och matematik.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för och reflektera kring fysikens och fysikutbildningens historiska utveckling
 • redogöra för, reflektera kring och diskutera nuvarande styrdokument för fysikutbildning på gymnasienivå i Sverige
 • reflektera över undervisning och lärande, särskilt inom fysik, utifrån didaktiska perspektiv och modeller
 • planera, utföra, analysera, utvärdera och diskutera undervisningsformer i fysik utifrån didaktiska perspektiv och modeller
 • använda informationsteknologi för eget och andras lärande, särskilt inom fysik.

InnehållFysikens och fysikutbildningens historia. Kulturella och samhälleliga aspekter på fysikhistoria. Vetenskaplig bildning, särskilt inom fysikämnet. Fysikdidaktik som vetenskapsområde.

Styrdokument för fysikutbildningen på gymnasienivå. Motiv för och anpassning av fysikundervisning för olika målgrupper.

Olika perspektiv på lärande och undervisning och hur de kan leda till praktiska sätt att förhålla sig till det egna och andras lärande. Kognitiva principer för lärande och undervisning i fysik.

Vanliga undervisningsformer i fysik: teorigenomgångar, problemlösning, demonstrationer och laborationer. Elevaktiv och forskningsbaserad undervisning. Informationsteknologi som stöd för undervisning och lärande. Deltagande i, observation av och reflektion kring olika undervisningsformer.

Undervisning


Seminarier, föreläsningar och praktiska övningar

Examination


Aktivt deltagande i seminarier och praktiska övningar krävs för godkänd kurs. Kursen betygssätts utifrån inlämnade skriftliga uppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2015

 • Redish, Edward F. Teaching physics : with the physics suite

  Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Knight, Randall Dewey Five easy lessons : strategies for successful physics teaching

  San Francisco, Calif.: Addison Wesley, cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Utdelat material.

  Institutionen för fysik och astronomi,

Versioner av litteraturlistan