Kursplan för Amerikanska massmedier

American Mass Media

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN715
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-11-13
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-19
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 01, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är inrättad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-11-13.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten
- kunna uppvisa kunskaper om hur dagens amerikanska massmediesamhälle historiskt har vuxit fram
- kunna redogöra för vilka faktorer och intressen som format den amerikanska massmedieindustrin
- kunna uppvisa kännedom om hur nyhetsförmedlingen i USA förändrats sedan televisionens genombrott
- kunna såväl muntligt som skriftligt på engelska analysera hur massmedierna skildrar dagens amerikanska samhälle

Innehåll

Kursen belyser medieutvecklingen ur ett historiskt perspektiv och tar upp frågan hur olika medier, främst televisionen, förmedlar kunskap om politik och samhällsfrågor i dagens USA.

Undervisning

Föreläsningar och gruppundervisning med användande av dvd- och videofilmer.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

För tillträde till kursen USA-kunskap B1 krävs ytterligare 22,5 hp i USA-kunskap A. Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen USA-kunskap A1.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 37, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Barkin, Steve Michael American television news : the media marketplace and the public interest

  Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, c2003

  Kapitel 5-8 ersätts av:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vogan, Travis Keepers of the Flame: NFL Films and the Rise of Sports Media

  University of Illinois Press, 2014

  Sid. 1-34 läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Deninger, Dennis Sports on television : the how and why behind what you see

  New York: Routledge, 2012

  Sid. 65-88, 203-217 läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material. Press- och Internetkällor.

Versioner av litteraturlistan