Kursplan för Medicin och makt i historisk belysning

Medicine and Power: Historical Perspectives

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH316
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-10-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2012-09-11
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 41, 2012
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen för idé- och lärdomshistoria 2009-10-12.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten
* Vara orienterad i några centrala teoretiska perspektiv på medicin och makt.
* Kunna diskutera olika händelseförlopp i den moderna historien mot bakgrund av olika teorier om medicin och makt.
* Kunna anlägga ett kritiskt perspektiv på historieskrivningen.
* Ha tillägnat sig en grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga samt en basal färdighet i att söka information (t. ex. i bibliotek och databaser).

Innehåll

Kursen behandlar medicinens allt starkare maktposition i det västerländska samhället från ca 1750 och fram till vår egen tid. Genom historiska nedslag belyser kursen etableringen av olika slags maktrelationer där medicinsk vetenskap och/eller praktik varit involverad. Maktrelationerna kopplas till fenomen som professionalisering, styrning av moderna samhällen, medikalisering samt normalisering.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studerandes interaktion med lärare och medstudenter i fokus. En stor del av studiematerialet görs tillgängligt via kursens egen nätsajt.

Examination

Examination sker i form av obligatoriska chattar och skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppnåtts. För betyget VG krävs att en högre grad av självständigt tänkande och förmåga till kritisk analys uppnåtts.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

All litteratur kommer att finnas tillgänglig via Ping-Pong, under rubriken Dokument, via länkar till hemsidor eller artikeldatabaser, eller i form av pdf-filer, bilder eller filmklipp. Ni behöver alltså inte köpa, låna eller kopiera någon litteratur överhuvudtaget.

Tema 1: Läkarmakt och medikalisering

 • Conrad, Peter Medicalization and Social Control

  Ingår i:

  Annual review of sociology

  Palo Alto, Calif.: Annual Reviews Inc., 1975-

  (1992) s. 209-232

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lupton, Deborah Foucault and the Medicalisation Critique

  Ingår i:

  Turner, Bryan S. Petersen, Alan R.; Bunton, Robin Foucault, health and medicine

  London: Routledge, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenaues, Fredrik Sjukdomens olika dimensioner

  Ingår i:

  Svenaeus, Fredrik Sjukdomens mening : det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik

  Stockholm: natur och kultur, 2003

  s. 19-35

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekenstam, Claes Kroppens idéhistoria : disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950

  2. tr., 2006: Hedemora: Gidlund, 2006

  s. 135-149. (Om onani som empiriskt exempel på medikalisering.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tema 2: Professionalisering

 • Eklöf, Motzi Läkarens Ethos : Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960

  Linköping: Linköping University Electronic Press, 2000

  s. 337-352, OBS! länk till hela avhandlingen, leta reda på rätt sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Borg, Annika Dragkampen om tången

  Ingår i:

  Forskning och framsteg

  Stockholm: Sällskapet för forskningsinformation, 1966-

  vol. 4 (2002)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öberg, Lisa Läkarkåren och framtidens förlossningssystem : Om läkarnas organisering och intressekamp

  Ingår i:

  Öberg, Lisa Barnmorskan och läkaren : kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920

  Stockholm: Ordfront, 1996

  s. 299-317

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Milton, Lena Folkhemmets barnmorskor : den svenska barnmorskekårens professionalisering under mellan- och efterkrigstid = Midwives in the Folkhem : professionalisation of Swedish midwifery during the interwar and postwar period

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2001

  S. 293-311.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eklöf, Motzi Doctor or Quack : Legal and Lexical Definitions in Twentieth-Century Sweden

  Ingår i:

  Jütte, Robert; Eklöf, Motzi; Nelson, Marie C. Historical aspects of unconventional medicine : approaches, concepts, case studies

  Sheffield: European Association for the History of Medicine and Health Publications, 2001

  s. 103-115

  Innehåller definitioner av "kvacksalveri" som empiriskt exempel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannison, Karin Medicinsk grammatik

  Ingår i:

  Johannisson, Karin Kroppens tunna skal : sex essäer om kropp, historia och kultur

  Stockholm: Norstedt, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tema 3: Styrning av samhällen

 • Johannison, Karin Folkhälsa : Det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget

  Ingår i:

  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. 1995

  Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet, 1995

  (1991) s. 139-189

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Foucault, Michel Lydén, Karl "Samhället måste försvaras" : Collège de France 1975-1976

  Hägersten: Tankekraft, 2008

  s. 217-230.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rose, Nikolas The politics of life itself

  Ingår i:

  Theory, culture & society.

  London: Sage Publications, 1982-

  vol. 18 (2011) nr. 6 s. 1-30

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tema 4: Normalisering och kategorisering

 • Johannisson, Karin Kroppens tunna skal : sex essäer om kropp, historia och kultur

  Stockholm: Norstedt, 1997

  s 40-56

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schiebinger, Londa Skeletons in the Closet : The First Illustrations of the Female Skeleton in Eighteenth-Century Anatomy

  Ingår i:

  Representations.

  vol. 14 (1986) s. 42-82.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roll-Hansen, Nils Conclusion : Scandinavian Eugenics in the International context

  Ingår i:

  Broberg, Gunnar; Roll-Hansen, Nils Eugenics and the welfare state : sterilization policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland

  East Lansing: Michigan State Univ. Press, 1996

  s. 259-271

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Anderson, Warwick The Third-World Body

  Ingår i:

  Cooter, Roger; Pickstone, John V. Companion to medicine in the twentieth century

  London: Routledge, 2003

  s. 235-245

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lennartsson, Rebecka Malaria urbana : om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2001

  s. 55-65.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utöver detta finns länkar till källmaterial och extramaterial samt tips om vidare läsning utlagt under varje tema.

Versioner av litteraturlistan