Kursplan för Retorik A

Rhetoric A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-11
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 26 oktober 2011.

Mål

Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla den studerandes förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift. Därtill har kursen som mål att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

- redovisa grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder

- demonstrera en utvecklad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

- kritiskt analysera retoriska budskap av olika slag

- reflektera över retoriska budskap utifrån sociala, politiska och historiska faktorer som kön, klass och etnicitet

- reflektera över olika mediers retoriska effekter

- anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

1. Retorikens grunder 7.5 hp

Grundläggande metodiska och terminologiska kunskaper presenteras, diskuteras och appliceras i anslutning till retoriska budskap i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang.

2. Det skrivna ordets retorik 7.5 hp

Under kursen övas den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande i ett antal situationer och genrer. Skriftmediets problem och möjligheter belyses och förmågan att argumentera, disponera och formulera sig effektivt tränas. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

3. Retorisk analys 7.5 hp

Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurs och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande arbetar med en mer omfattande retorisk analys och tränar därvid sin förmåga till vetenskapligt skrivande.

4. Det talade ordets retorik 7.5 hp

Kursen tränar stoffsamling, disposition, argumentation, stilistisk uttrycksförmåga, röstbehandling och framförandeteknik. Den studerande får reflektera över samt anlägga teoretiska perspektiv på egna och andras tal, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

Undervisning

1. Retorikens grunder

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

2. Det skrivna ordets retorik

Undervisningen genomförs i seminarieform. Den studerande arbetar dels med egna teoretiska studier, dels med skrivande gruppvis; alla deltagare läser och kommenterar varandras utkast och färdiga texter.

3. Retorisk analys

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp). De studerande författar i grupper en mer omfattande analysuppgift, där varje studerande får ansvara för en delaspekt av ett större retoriskt material.

4. Det talade ordets retorik

Undervisningen genomförs i seminarieform samt genom deltagarnas egna studier. Under kursen skriver och författar de studerande tal i olika genrer som framförs och diskuteras vid seminarier. Dessutom genomförs debatt- och improvisationsövningar.

Examination

I delkurserna 1-3 ges betygen VG, G och U. I delkurs 4 ges betygen G och U.

För studerande som underkänts i prov anordnas extra provtillfällen vid höstterminens början och slut samt vid vårterminens slut

1. Retorikens grunder

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbete samt genom en skriftlig tentamen.

2. Det skrivna ordets retorik

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbete samt genomförande av förelagda skrivuppgifter.

3. Retorisk analys

Examinationen sker genom seminarier, genom författandet av en mindre uppsats, samt genom ett ventileringsuppdrag.

4. Det talade ordets retorik

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbeten, skriftliga uppgifter samt genom deltagande i förelagda praktiska övningar.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

KURSLITTERATUR

Kursdeltagarna förväntas kunna inhämta texter på engelska, danska och norska. De litteraturlistor som meddelas är delvis att betrakta som förslag. Utbyten kan företas av lärare och studerande i samråd. Observera att angivna utgåvor/upplagor kan bytas ut mot senare utgåvor.

1. Retorikens grunder

 • Aristoteles, Akujärvi, Johanna Retoriken

  1. utg.: Ödåkra: Retorikförlaget, cop. 2012

  Utgåvan från Retorikförlaget 2008, går också bra att läsa.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hirdman, Yvonne Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning

  Ingår i:

  Genushistoria : en historiografisk exposé

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  s. 113-133

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johannesson, Kurt; Josephson, Olle; Åsard, Erik Ordet är en makt : svenska tal från Torgny lagman till Carl Bildt och Mona Sahlin : en antologi

  [2., rev. och omarb. uppl.]: Stockholm: Norstedt, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindqvist Grinde, Janne Klassisk retorik för vår tid

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lunsford, Andrea A.; Ruszkiewicz, John J. Everything's an argument

  5. ed.: Boston: Bedford/St Martin's, 2010

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mehrens, Patrik Logosargumentation

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2004

  Logosargumentation

 • Texter till grundkurs i retorik. Kompendium

  Litteraturvetenskapliga institutionen,

  Köps på institutionen.

 • Vossius, Gerardus Joannis Hansson, Stina Elementa rhetorica eller retorikens grunder

  Göteborg: Litteraturvetenskapliga inst., Göteborgs Univ., 1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Åslund, Leif Tal i tiden : antologi med introduktioner och arbetsuppgifter för gymnasie- och högskolestudier

  Stockholm: Natur och kultur, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Utöver ovanstående läses ett antal tal, texter och artiklar enligt lärarens anvisningar.

2. Det skrivna ordets retorik

 • Lunsford, Andrea A.; Ruszkiewicz, John J. Everything's an argument

  5. ed.: Boston: Bedford/St Martin's, 2010

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordenson, Magdalena Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  6., [grundligt omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Textkompendium till Det skrivna ordets retorik

  Litteraturvetenskapliga institutionen,

  Köps på institutionen.

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

3. Retorisk analys

 • Fischer, Otto Retorikens medier - mediernas retorik

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2004

  Länk till texten

  Rekommenderad läsning

 • Karlberg, Maria; Mral, Brigitte Heder och påverkan : att analysera modern retorik.

  Stockholm: Natur och kultur, 1998

  Rekommenderad läsning

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lunsford, Andrea A.; Ruszkiewicz, John J. Everything's an argument

  5. ed.: Boston: Bedford/St Martin's, 2010

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Viklund, Jon Lathund för uppsatser i retorik

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2012

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

4. Det talade ordets retorik

 • Crowley, Sharon; Hawhee, Debra Ancient rhetorics for contemporary students

  2. ed.: Boston: Allyn and Bacon, cop. 1999

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hellspong, Lennart Konsten att tala : handbok i praktisk retorik

  3., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jørgensen, Charlotte; Onsberg, Merete Vigsø, Orla Praktisk argumentation : grundbok i retorisk argumentation

  Åstorp: Retorikförlaget, cop. 2008

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jørgensen, Charlotte; Kock, Christian; Rørbech, Lone Retorik der flytter stemmer : hvordan man overbeviser i offentlig debat

  3. udg.: Ödåkra: Retorikförlaget, 2011

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lakoff, George; Johnson, Mark Metaphors we live by

  Chicago: Univ. of Chicago Press, 2003

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindqvist Grinde, Janne Klassisk retorik för vår tid

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lunsford, Andrea A.; Ruszkiewicz, John J. Everything's an argument

  5. ed.: Boston: Bedford/St Martin's, 2010

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Quintilianus, Russell, Donald Andrew The orator's education

  Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Toulmin, Stephen Uses of argument

  Updated ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2003

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

Versioner av litteraturlistan