Kursplan för Retorik A

Rhetoric A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-11
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 41, 2012
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.
Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 26 oktober 2011.

Mål

Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla den studerandes förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift. Därtill har kursen som mål att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
- redovisa grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder
- demonstrera en utvecklad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
- kritiskt analysera retoriska budskap av olika slag
- reflektera över retoriska budskap utifrån sociala, politiska och historiska faktorer som kön, klass och etnicitet
- reflektera över olika mediers retoriska effekter
- anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

1. Retorikens grunder 7.5 hp

Grundläggande metodiska och terminologiska kunskaper presenteras, diskuteras och appliceras i anslutning till retoriska budskap i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang.

2. Det skrivna ordets retorik 7.5 hp

Under kursen övas den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande i ett antal situationer och genrer. Skriftmediets problem och möjligheter belyses och förmågan att argumentera, disponera och formulera sig effektivt tränas. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

3. Retorisk analys 7.5 hp

Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurs och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande arbetar med en mer omfattande retorisk analys och tränar därvid sin förmåga till vetenskapligt skrivande.

4. Det talade ordets retorik 7.5 hp

Kursen tränar stoffsamling, disposition, argumentation, stilistisk uttrycksförmåga, röstbehandling och framförandeteknik. Den studerande får reflektera över samt anlägga teoretiska perspektiv på egna och andras tal, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

Undervisning

1. Retorikens grunder
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

2. Det skrivna ordets retorik
Undervisningen genomförs i seminarieform. Den studerande arbetar dels med egna teoretiska studier, dels med skrivande gruppvis; alla deltagare läser och kommenterar varandras utkast och färdiga texter.

3. Retorisk analys
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp). De studerande författar i grupper en mer omfattande analysuppgift, där varje studerande får ansvara för en delaspekt av ett större retoriskt material.

4. Det talade ordets retorik
Undervisningen genomförs i seminarieform samt genom deltagarnas egna studier. Under kursen skriver och författar de studerande tal i olika genrer som framförs och diskuteras vid seminarier. Dessutom genomförs debatt- och improvisationsövningar.

Examination

I delkurserna 1-3 ges betygen VG, G och U. I delkurs 4 ges betygen G och U.
För studerande som underkänts i prov anordnas extra provtillfällen vid höstterminens början och slut samt vid vårterminens slut

1. Retorikens grunder
Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbete samt genom en skriftlig tentamen.

2. Det skrivna ordets retorik
Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbete samt genomförande av förelagda skrivuppgifter.

3. Retorisk analys
Examinationen sker genom seminarier, genom författandet av en mindre uppsats, samt genom ett ventileringsuppdrag.

4. Det talade ordets retorik
Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbeten, skriftliga uppgifter samt genom deltagande i förelagda praktiska övningar.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2014

KURSLITTERATUR

Kursdeltagarna förväntas kunna inhämta texter på engelska, danska och norska. De litteraturlistor som meddelas är delvis att betrakta som förslag. Utbyten kan företas av lärare och studerande i samråd. Observera att angivna utgåvor/upplagor kan bytas ut mot senare utgåvor.

1. Retorikens grunder

Utöver ovanstående läses ett antal tal, texter och artiklar enligt lärarens anvisningar.

2. Det skrivna ordets retorik

 • Lunsford, Andrea A.; Ruszkiewicz, John J. Everything's an argument

  5. ed.: Boston: Bedford/St Martin's, 2010

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordenson, Magdalena Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  6., [grundligt omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Textkompendium till Det skrivna ordets retorik

  Litteraturvetenskapliga institutionen,

  Tillhandahålles i digital form.

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

3. Retorisk analys

 • Bitzer, Lloyd The Rhetorical Situation

  Ingår i:

  Philosophy & rhetoric.

  vol. 1968 nr. 1 s. 1-14

  Se bibliotekets söktjänst

 • Chandler, Daniel Semiotics : the basics

  2. ed.: London: Routledge, 2007

  Läses: ett utdrag enligt lärarens anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foss, Sonja K. Doing Rhetorical Criticism

  Ingår i:

  Foss, Sonja K. Rhetorical criticism : exploration and practice

  4. ed.: Long Grove, Ill.: Waveland Press, 2009

  Läses: ett utdrag enligt lärarens anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hellspong, Lennart Berättelser i argumentation

  Ingår i:

  Rhetorica Scandinavica : tidsskrift for skandinavisk retorikforskning

  vol. 2000 nr. 16 s. 26-33

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hellspong, Lennart Narratologisk analys. Att söka mönster i berättelser

  Ingår i:

  Viklund, Jon; Mehrens, Patrik; Fischer, Otto Retorisk kritik : teori och metod i retorisk analys

  Ödåkra: Retorikförlaget, cop. 2014

  s. 133-144

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hietanen, Mika Argumentationsanalys för retoriker

  Ingår i:

  Viklund, Jon; Mehrens, Patrik; Fischer, Otto Retorisk kritik : teori och metod i retorisk analys

  Ödåkra: Retorikförlaget, cop. 2014

  s. 35-51

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hietanen, Mika Fallasianalys

  Ingår i:

  Viklund, Jon; Mehrens, Patrik; Fischer, Otto Retorisk kritik : teori och metod i retorisk analys

  Ödåkra: Retorikförlaget, cop. 2014

  s. 53-67

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Anna Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Läses: ett utdrag enligt lärarens anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlberg, Maria; Mral, Brigitte Heder och påverkan : att analysera modern retorik.

  Stockholm: Natur och kultur, 1998

  Läses: "Retorik som vetenskap", s. 9-18

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kjeldsen, Jens 11.septembers visuelle retorik

  Ingår i:

  Rhetorica Scandinavica : tidsskrift for skandinavisk retorikforskning

  vol. 2004 nr. 29-30 s. 50-69

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kjørup, Søren; Torhell, Sven-Erik Semiotik

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Läses: ett utdrag enligt lärarens anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Qvarnström, Sofi Fiktion som retorik

  Ingår i:

  Viklund, Jon; Mehrens, Patrik; Fischer, Otto Retorisk kritik : teori och metod i retorisk analys

  Ödåkra: Retorikförlaget, cop. 2014

  s. 147-160

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ullén, Magnus Den retoriska situationen : Jimmie Åkessons sommartal om Anders Behring Breiviks 2083

  Ingår i:

  Viklund, Jon; Mehrens, Patrik; Fischer, Otto Retorisk kritik : teori och metod i retorisk analys

  Ödåkra: Retorikförlaget, cop. 2014

  s. 197-210

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vatz, Richard E. The Myth of the Rhetorical Situation

  Ingår i:

  Philosophy & rhetoric.

  vol. 1973 nr. 3 s. 41-71

  Se bibliotekets söktjänst

 • Viklund, Jon Lathund för uppsatser i retorik

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2012

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

4. Det talade ordets retorik

 • Crowley, Sharon; Hawhee, Debra Ancient rhetorics for contemporary students

  2. ed.: Boston: Allyn and Bacon, cop. 1999

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hellspong, Lennart Konsten att tala : handbok i praktisk retorik

  3., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jørgensen, Charlotte; Onsberg, Merete Vigsø, Orla Praktisk argumentation : grundbok i retorisk argumentation

  Åstorp: Retorikförlaget, cop. 2008

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jørgensen, Charlotte; Kock, Christian; Rørbech, Lone Retorik der flytter stemmer : hvordan man overbeviser i offentlig debat

  3. udg.: Ödåkra: Retorikförlaget, 2011

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lakoff, George; Johnson, Mark Metaphors we live by

  Chicago: Univ. of Chicago Press, 2003

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindqvist Grinde, Janne Klassisk retorik för vår tid

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lunsford, Andrea A.; Ruszkiewicz, John J. Everything's an argument

  5. ed.: Boston: Bedford/St Martin's, 2010

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Quintilianus, Russell, Donald Andrew The orator's education

  Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Toulmin, Stephen Uses of argument

  Updated ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2003

  Läses: ett urval

  Se bibliotekets söktjänst

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

Versioner av litteraturlistan