Kursplan för Muntlig kommunikation 1

Oral Communication 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV081
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-26
 • Reviderad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att de studerande ska förvärva goda färdigheter i att tala offentligt i olika talsituationer och få kännedom om skilda aspekter på kommunikation, som olika samtalsstilar, lyssnande samt språk och kön.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- beskriva olika samtalsstilar och grundläggande förutsättningar för lyckad kommunikation

- översiktligt redogöra för retorikens teorier och metoder

- förbereda strukturerade och mottagaranpassade anföranden

- framföra olika typer av tal på ett för situationen funktionellt sätt

- analysera och diskutera egna och andras anföranden.

Undervisning

Kursen bygger framför allt på övningar i att förbereda, framföra och analysera olika typer av anföranden. Också autentiskt material analyseras, och icke-verbala aspekter av muntligt framträdande, som kroppsspråk och användande av tekniska hjälpmedel, diskuteras. Retorikens teorier och metoder uppmärksammas.

Undervisningen, som är obligatorisk, ges i form av föreläsningar, lektioner och övningar (individuellt och i grupp). Träning i eget framförande görs med stöd av videoinspelningar. Analysövningar av autentiskt material genomförs.

Examination

Muntlig och skriftlig examination. Fullgörande av enskilda uppgifter.

För student som ej godkänts på kursen anordnas tillfälle till ny examination inom rimlig tid.

En student som underkänts på kursen två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Adelsvärd, Viveka Kommunikativa stildrag : om tystnad och turtagande, skrattande och frågande

  Ingår i:

  Tal och samtal

  Lund: Studentlitteratur, 1992

  (1992) s. 127-149

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johannesson, Kurt Tala väl : 10 lektioner i praktisk retorik

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Björn; Waldemarson, Anna-Karin Kommunikation : samspel mellan människor

  2., [bearb. och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1994

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra.

  2., [rev.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Kap. 12-13.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ohlsson, Maria Skämt, makt och myter : humor i genusperspektiv

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  (1999) s. 31-42

  Se bibliotekets söktjänst

 • Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wester, Vivianne Bör kvinnor sära på benen?

  Ingår i:

  Retorikmagasinet : magasin för retorik och praktisk kommunikation

  (2001) s. 7-11

  Se bibliotekets söktjänst