Kursplan för Runkunskap

Study of Runes

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV084
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-26
 • Reviderad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18. Engelsk översättning lagt till 2012-07-10.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om runor och runinskrifter under hela den period (från omkring 100 till omkring 1800) runorna har brukats som en levande skrift.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

• återge och translitterera de tre runraderna från äldsta tid, vikingatiden resp. medeltiden

• redogöra för vad som utmärker runinskrifter från olika perioder

• läsa, translitterera och översätta samt språkligt, historiskt och innehållsligt kommentera de runtexter som ingår i kursen samt andra, enklare runsvenska inskrifter

• identifiera och förstå de allra mest frekventa runsvenska orden och böjningsformerna

• beskriva runinskrifternas regionala och kronologiska spridning

• redogöra för grundläggande begrepp och termer inom runforskningen

• pedagogiskt presentera en runstensinskrift i fält

• självständig använda runordböcker och rundatabaser.

Innehåll

Runorna studeras som skriftsystem och inskrifterna som vittnesbörd om dåtidens samhällsförhållanden. Kursen ska också ge en första orientering i det språk som användes i runinskrifterna, med inriktning på förståelsen av deras innehåll och med tonvikten lagd vid de senvikingatida steninskrifterna.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Runstenspromenad i Uppsala samt ev. exkursion ingår.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut. För godkänt resultat fordras dessutom en presentation inför kursdeltagarna av 1–2 runstenar i fält.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Benneth, Solbritt Runmärkt : från brev till klotter : runorna under medeltiden

  Stockholm: Carlsson : Riksantikvarieämbetet : Stockholms medeltidsmuseum, 1994

  S. 8-32, 41-81, 97-118, 143-149.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergman, Gösta Kortfattad svensk språkhistoria

  [Ny utg.]: Stockholm: Prisma, 1984

  S. 11-27, 43-57.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gräslund, Anne-Sofie Runstensstudier

  [Ny, utök. utg.]: Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, [2002]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jansson, Sven B. F. Runinskrifter i Sverige

  3. uppl.: Stockholm: AWE/Geber, 1984

  Eller Jansson, Sven B.F., 1987: Runes in Sweden. Stockholm.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Magnus Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter : En kritisk översikt av källpublikationerna för svenska runtexter

  Ingår i:

  Historisk tidskrift

  Stockholm: Svenska historiska föreningen, 1881-

  (2005) s. 300-305

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagman, Svante Till försvar för runristarnas ortografi.

  Ingår i:

  Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi : en presentation och några forskningsresultat

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 1989

  (1989) s. 27-37

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Jacobsen, Lis; Moltke, Erik Danmarks runeindskrifter

  København, c 1941-1942: 1941-1942

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Düwel, Klaus Runenkunde

  3., vollst. neu bearb. Aufl.: Stuttgart: Metzler, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustavson, Helmer Runstenarnas Uppsala

  Ingår i:

  Uppsala stads historia. : 7, Från Östra Aros till Uppsala : en samling uppsatser kring det medeltida Uppsala

  Uppsala: Historiekomm., 1986

  (1986) s. 10-34

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Krause, Wolfgang; Jankuhn, Herbert Die Runeninschriften im älteren Futhark

  Göttingen, c 1966: 1966

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moltke, Erik Runerne i Danmark og deres oprindelse

  1. opl.: København: Forum, 1976

  Eller Moltke, Erik, 1985: Runes and their origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norges innskrifter med de yngre runer : utg. for Kjeldeskriftfondet

  Oslo: Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, 1941-

  Se bibliotekets söktjänst

 • Page, R. I. An introduction to English runes

  2. ed.: Woodbridge: Boydell, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Peterson, Lena Svenskt runordsregister

  2., rev. uppl.: Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sveriges runinskrifter

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Texter

Ett trettiotal runinskrifter enligt följande lista (alla sidhänvisningar till Jansson 1984 om inget annat sägs).

Urnordiska (5)

Kylver (s. 11 ff.), Möjbro (s. 17 ff.), Rö (s. 19 f.), Tjurkö (s. 15 ff.), Istaby (s. 20 ff.).

Vikingatida (17)

Ög 8 Kälvesten (s. 43 ff.), U 104 Ed (s. 49 ff.), Vg 181 Frugården (s. 58), Sigtunadosan (s. 59 ff.), G 134 Sjonhem (s. 66 ff.), Sö 179 Gripsholm (s. 69 ff.), Sm 101 Nävelsjö (s. 81 f.), U 539 Husby-Lyhundra (s. 88), U 258 Fresta (89 f.), U 225-226 Bällsta (s. 125 ff.), U 212 Vallentuna (s. 126 ff.), Vs 13 Badelunda (s. 130 f.), Gs 11 Järvsta, runstenen med stavlösa runor i Hög (i: Hälsingerunor. En hembygdsbok 1984, s. 14 ff.), DR 42 Jelling 2, NIyR 68 Dynna.

Medeltida (4)

G 100 Lye (s. 97 f.), Sm 50 Burserydsfunten (s. 180), Vg 210 Salebyklockan, NIyR 648 Søndre Søstergården.

Dalrunor (1)

Blybergsskålen (i: H. Gustavson & S.-G. Hallonquist, Runor i dalarna, 1985, s. 10). Därtill kommer 2-3 inskrifter vad som sägs under Examination.