Kursplan för Skriftlig framställning

Composition

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-26
 • Reviderad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökade insikter i språkfrågor och fördjupade kunskaper i skriftlig framställning. Den ska öka medvetenheten om de krav som olika språksituationer ställer, skapa förtrogenhet med språkliga hjälpmedel och ge en orientering om litteratur som berör olika sidor av språklig kommunikation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- reflektera över skrivandets olika syften

- reflektera över och diskutera skriftspråkets norm- och genrekrav

- redogöra för skrivprocessens olika stadier

- analysera den aktuella skrivsituationen

- samla och sortera relevant material

- tillämpa de vanligaste struktureringsprinciperna

- skriva texter utifrån grundläggande norm- och genrekrav

- tillämpa funktionella bearbetningsmetoder

- använda relevanta hjälpmedel.

.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner. Deltagandet är obligatoriskt.

Kursen bygger på skriftliga uppgifter av varierande typ: intervju, argumentation, ev. exkursion ingår.

Examination

Skriftliga uppgifter under kursens gång.

För student som ej godkänts på kursen anordnas tillfälle till ny examination inom rimlig tid.

En student som underkänts på kursen två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Forsberg, Jenny Tydliga texter : snabba skrivtips och språkråd

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hellmark, Christer Typografisk handbok.

  4., omarb. och utvidgade utg.: Stockholm: Ordfront, 2000

  S. 15-33.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  5., [omarb. och utökade] uppl.: Malmö: Gleerup, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska akademiens ordlista över svenska språket

  13. uppl.: Stockholm: Svenska akademien : b Norstedts akademiska förlag [distributör], 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska språknämnden, Svenska skrivregler.

  2., [utök.]uppl.: Stockholm: Liber, 2000

  Se bibliotekets söktjänst