Kursplan för Svenska 1 för blivande ämneslärare

Swedish 1, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N, Litteraturvetenskap G1N, Utbildningsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-06-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-19
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 25, 2011
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i Svenska.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla de studerandes kunskaper om språk och språkanvändning i förhållande till olika kommunikativa situationer, att orientera om olika litteraturvetenskapliga läsarter samt ge grundläggande kännedom om barn- och ungdomslitteratur och dess läsare.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för svenska språkets struktur och redovisa god färdighet i grammatisk analys

 • resonera kring grammatikens roll i skolundervisningen

 • genomföra och redovisa analyser av olika typer av talade och skrivna texter

 • visa god kännedom om samt förklara och tillämpa de begrepp som används vid diskussion om och analys av drama, lyrik och epik

 • författa en uppsats över ett litterärt ämne med ämnesdidaktisk inriktning, vilken visar orientering i relevant kringlitteratur

 • redogöra på ett grundläggande plan för barn- och ungdomsbokens respektive populärlitteraturens historia och genrer

 • demonstrera grundläggande förtrogenhet med skolbarns läsning och läsbeteenden

 • uttrycka sig väl i tal och skrift

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser: N1. Språkets struktur 7,5 hp; N2. Stil, text och tal 7,5 hp; L1. Litteraturläsning 7,5 hp; L2. Barns och ungdoms läsning 7,5 hp.

1. N1. Språkets struktur 7.5 hp

Delkursen ger en övergripande kännedom om svenska språkets uppbyggnad. Grammatikens roll i skolan diskuteras. I delkursen ingår grammatiska analysuppgifter.

2. N2. Stil, text och tal 7.5 hp

Delkursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att i tal och skrift anpassa sin framställning efter olika kommunikativa syften och krav. Tal- och skrivprocessens olika led behandlas, med betoning på det didaktiska perspektivet. I delkursen ingår analys av texter av olika slag, också av elevtexter.

3. L1. Introduktion till litteraturstudiet 7.5 hp

Litteraturvetenskapens grundbegrepp (inklusive metrik) presenteras översiktligt samt tillämpas på några dikter, prosatexter och ett drama. Begreppet kanon introduceras och problematiseras, bl.a. ur genusperspektiv. Den studerande ska fullgöra en skriftlig arbetsuppgift där didaktiska aspekter på hur en viss text kan presenteras i skolan tillämpas. I anslutning till den enskilda uppgiften inhämtas elementa i vetenskapligt framställningssätt.

4. L2. Barns och ungdoms läsning 7.5 hp

Delkursen ger en översikt över barn- och ungdomsbokens historia och olika genrer. Textanalytiska studier av klassiska och moderna barn- och ungdomsböcker studeras och delkursen tar också upp populärlitteratur och myter inom populärlitteraturen. Litteratursociologiska rön beträffande skolbarns läsning och läsbeteenden ingår som ett läspedagogiskt projekt i delkursen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska kursuppgifter förekommer liksom andra typer av självständiga arbeten.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarierna och/eller skriftlig alternativt muntlig redovisning, alternativt skriftlig eller muntlig tentamen.
För student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2013

Litteratur

Delkurs N1. Språkets struktur 7,5 hp

 • Bihl, Björn; Nilsson, Nils-Erik Skriva på talets grund (STG)

  Ingår i:

  Ledin, Per Svenskans beskrivning : [SvB.] n 28, p Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14-15 oktober 2005

  Örebro: Örebro universitet, cop. 2006

  (2006) nr. 28 s. 51-58

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Kap. 2. Ord med betydelse - Ordsemantik. S. 30-43.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekvall, Ulla Grammatik, textanalys och skrivundervisning : om ett försök till integration i årskurs 6

  Ingår i:

  Garme, Birgitta Ut med språket! : en bok om språkutveckling och pedagogisk praktik

  Stockholm: Natur och kultur i samarbete med Svensklärarfören., 1997

  S. 82-98.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Övningar med facit och kommentarer.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-151

  S. 117-130.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs N2. Stil, text och tal 7,5 hp

 • Hertzberg, Frøydis Genreskrivning under senare skolår: att berätta räcker inte.

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 295-317

  S. 295-317.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Olle; Oliv, Tomas; Melin, Lars Elevtext : analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9

  Lund: Studentlitteratur, 1990

  S. 8-59.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Med andra ord i bagaget.

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 57-92

  S. 57-91.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melin, Lars; Lange, Sven Att analysera text : stilanalys med exempel

  3., [omarb. och rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2000

  Kap. 1.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Nils-Erik Skriva, ett sätt att lära : Om läroprocesser när elever i grundskolans senare år bedriver s.k. forskning och skriver

  Ingår i:

  Linnarud, Moira; Sandlund, Erica Språk och lärande : rapport från ASLA:s höstsymposium, Karlstad, 7-8 november 2002 = Language and learning : papers from the ASLA symposium in Karlstad, 7-8 November 2002

  Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2003

  s. 63-73

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica Att läsa mellan och bortom raderna.

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 213-235

  S. 213-235.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  6., [grundligt omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiksten Folkeryd, Jenny; af Geijerstam, Åsa; Edling, Agnes Textrörlighet - hur elever talar om egna och andras texter.

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  S. 169-188.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs L1: Introduktion till litteraturstudiet 7,5 hp

Litteraturlistan kan variera från termin till termin.

Obligatorisk litteratur

Ytterligare kurslitteratur tillkommer och kan köpas på Litteraturvetenskapliga institutionen.

 • Brandell, Gunnar Drama i tre avsnitt

  [Ny utg.]: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996

  "Dramatiska element" s. 118-149

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Culler, Jonathan Torhell, Sven-Erik; Svedjedal, Johan Litteraturteori : en mycket kort introduktion

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerlöf, Selma Kejsarn av Portugallien : en Värmlandsberättelse

  3. uppl.: Stockholm: Bonnier, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ibsen, Henrik Et dukkehjem : skuespill i tre akter

  [Ny udg.], 4. oppl.: Oslo: Gyldendal Norsk forl., 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergsten, Staffan Litteraturvetenskap : en inledning

  2., [rev. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Råd och riktlinjer för uppsatsskribenter, Eva Heggestad (Finns på Studentportalen)
Kursplaner för svenskämnet på grundskolan och gymnasiet 2011. Finns på www.skolverket.se

Referenslitteratur (Handböcker)

 • Schück, Henrik; Warburg, Karl Illustrerad svensk litteraturhistoria

  3., fullständigt omarb. uppl., 2. tr.: Stockholm: Gidlund, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tigerstedt, Eugène Napoleon Svensk litteraturhistoria

  2. uppl.: Stockholm: Natur o. kultur, 1953

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tigerstedt, Eugène Napoleon Ny illustrerad svensk litteraturhistoria

  2., bearb. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 1967

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tigerstedt, Eugène Napoleon; Linder, Erik Hjalmar Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. : [D. 5] Fem decennier av nittonhundratalet

  4., omarb. och utökade uppl. av Fyra decennier av nittonhundratalet: Stockholm: Natur och kultur, 1966

  Se bibliotekets söktjänst

 • Breitholtz, Lennart Epoker och diktare : allmän och svensk litteraturhistoria.

  Stockholm: AWE/Geber, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ardelius, Lars; Rydström, Gunnar Författarnas litteraturhistoria

  Stockholm: Författarförl., 1977-1978

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ramnefalk, Marie Louise; Westberg, Anna Kvinnornas litteraturhistoria. [D. 1].

  1. uppl.: Stockholm: Författarförl., 1981

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ramnefalk, Marie Louise; Holmquist, Ingrid; Witt-Brattström, Ebba Kvinnornas litteraturhistoria. D. 2, 1900-talet

  Stockholm: Författarförl., 1983

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar Litteraturens historia i Sverige

  5., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lönnroth, Lars; Delblanc, Sven Den svenska litteraturen

  Stockholm: Bonnier, 1987-1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Møller Jensen, Elisabeth Nordisk kvinnolitteraturhistoria.

  Höganäs: Wiken, 1993-

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brandell, Gunnar; Stenkvist, Jan Svensk litteratur 1870-1970

  Stockholm: Aldus, 1974-1975

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hägg, Göran Den svenska litteraturhistorien

  [Ny utg.]: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Edqvist, Sven-Gustaf; Söderblom, Inga Svenska författare genom tiderna

  1. uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs L2: Barns och ungdoms läsning 7,5 hp

Litteraturlistan är att betrakta som ett förslag. Texter kan förekomma eller utgå efter samråd mellan kursansvarig lärare och de studerande.

Handböcker och antologier

Vissa av följande verk läses i utdrag.

 • Furuland, Lars; Ørvig, Mary Ord och bilder för barn och ungdom

  Stockholm: Rabén & Sjögren, 1986-1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Klingberg, Göte Den tidiga barnboken i Sverige : litterära strömningar, marknad, bildproduktion

  Stockholm: Natur och kultur, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kriström, AnnaKarin "Fål Fablon va me och leka ett tlag?" : svenska allåldersvisor från 1960- och 1970-talet

  Ingår i:

  Banér, Anne Barns smak : om barn och estetik

  Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Univ., 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kåreland, Lena Möte med barnboken : linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur.

  [Ny, rev. och aktualiserad utg.]: Stockholm: Natur och kultur, cop. 2001 ; (Uddevalla,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kåreland, Lena Barnboken i samhället

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nikolajeva, Maria Barnbokens byggklossar

  2., [rev. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Toijer-Nilsson, Ying; Westin, Boel; Boëthius, Ulf Om flickor för flickor : den svenska flickboken

  Stockholm: Rabén & Sjögren, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Edström, Vivi; Hallberg, Kristin Ungdomsboken : värderingar och mönster

  Stockholm: LiberFörlag, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bettelheim, Bruno Törngren, Disa Sagans förtrollade värld : folksagornas innebörd och betydelse

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, 1989 [dvs. 1993]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Zipes, Jack; Mjöberg, Ingrid Saga och samhälle : den klassiska genren för barn och civilisationsprocessen.

  Bromma: Mannerheim & Mannerheim, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

Skönlitterära texter

Sammanlagt läses och diskuteras c:a 20 verk, varav huvudparten representerar 1900- och 2000-talens barn- och ungdomslitteratur.

Louisa Alcott, Unga kvinnor; Carroll, Alice i underlandet; Defoe, Robinson Crusoe, Laura Fitinghoff, Barnen ifrån Frostmofjället; C.S. Lewis, böckerna om Narnia; Milne, Nalle Puh; Montgomery, Anne på Grönkulla; Edith Nesbit, Huset Ardens gåta; Swift, Gullivers resor; Stevenson, Skattkammarön; Mark Twain, Tom Sawyers äventyr eller Huckleberry Finn; Webster, Pappa Långben.

Sagor: Exempel på folksagor och konstsagor

Urvalet av litteratur kan varieras inom samtliga delkurser. Populärlitteratur för barn och ungdom: Någon Fem-bok, Kitty-bok, Lotta-bok, Biggles-bok, Eva och Adam-bok. Ett urval bilderböcker av följande författare och konstnärer: Ivan Arosenius, Elsa Beskow, Gunilla Bergström, Jean de Brunhoff, Eva Eriksson, Ann-Madeleine Gelotte, Tove Jansson, Sven Nordqvist, Inger och Lasse Sandberg, Maurice Sendak, Cecilia Torudd, Anna Clara och Thomas Tidholm, Anna Höglund, Pija Lindenbaum

Ett urval av följande svenska författare: Gunnel Beckman, Bernt Danielsson, Inger Edelfeldt, Hans Erik Engqvist, Maria Gripe, Lennart Hellsing, Mats Larsson, Astrid Lindgren, Barbro Lindgren, Per Nilsson, Peter Pohl, Margareta Strömstedt, Viveca Sundvall, Mats Wahl, Sven Wernström, Siv Widerberg, Johanna Thydell, Per Nilsson

Ett urval av följande utländska moderna författare: Robert Cormier, Tormod Haugen, Ursula LeGuin, Michelle Magorian, J D Salinger, Cynthia Voigt, Stephanie Meyer

Versioner av litteraturlistan