Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska D

Serbian/Croatian/Bosnian D

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SB004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-03-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2014
 • Behörighet: Serbiska/Kroatiska/Bosniska B och minst 22,5 hp från Serbiska/Kroatiska/Bosniska C
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säkra teoretiska och praktiska kunskaper i SKB. Därjämte ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i tal och skrift kunna uttrycka sig i olika språksituationer
• ledigt och med säkerhet behärska syntaxen i SKB, med särskild tonvikt vid idiomatik
• kunna förklara språkområdets samhällsfrågor utifrån dess kultur och historia
• identifiera och analysera problem med avseende på enstaka moderna slaviska skriftspråk.
• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med grundläggande anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga studier är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp
Delkursen innehåller ett självständigt, skriftligt arbete över ett språkligt eller litteraturvetenskapligt ämne eller inom kultur och samhälle. Ämnets innehåll och omfattning fastställs i samråd mellan handledare och student. En betydande del av bakgrundslitteraturen bör vara på SKB. Om arbetet skrivs på svenska, ska en sammanfattning på serbiska/kroatiska/bosniska till ett omfång av ca en sida ingå.

Arbetet redovisas på ett seminarium med opponent. Därutöver ska varje student fullgöra en oppositionsuppgift.

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa material i fråga om uppläggning, genomförande och resultat. Examensarbete som bedöms med betyget Väl godkänd ska uppfylla såväl vetenskapliga som språkliga kriterier på ett väl utfört arbete.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i serbisk, kroatisk och bosnisk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller kultur och samhälle och därvid tillämpa grundläggande principer för ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Här ingår:
• att kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
• att samla in, ordna och analysera material
• att på adekvat nivå kunna presentera den genomförda undersökningen
• att kunna söka och göra en bibliografisk sammanställning av primär- och sekundärlitteratur
• att kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten


Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Kursen finslipar förmågan att i skrift producera varierade texter, även med användande av Internetbaserade resurser. Delkursen ska ge säker förmåga att skriva referat, brev och uppsatser samt att översätta från svenska till SKB.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i skrift kunna formulera sig på en nyanserad och idiomatisk SKB
• ledigt och med säkerhet behärska syntaxen i SKB
• kunna utforma egna texter på SKB av olika stilarter
• kunna översätta avancerade texter, bl.a. fackspråkliga, från svenska till SKB

Delkurs 3. De slaviska standardspråkens historia, 7,5 hp
Kursen skall ge en övergripande förståelse av de äldre slaviska skrifttraditionerna och de moderna skriftspråkens historia i deras språksociologiska, idéhistoriska och (socio)lingvistiska kontext.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• analysera skillnaden mellan skrifttraditioner och skriftspåk samt skriftspråkens allmänna teori
• uppvisa insikt i de slaviska skrifttraditionernas och skriftspråkens formella historia
• identifiera och analysera problem med avseende på enstaka moderna slaviska skriftspråk.

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov eller alternativt hemtentamen/uppsats.

Undervisning

Delkurs 3. Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av prov. Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

Delkurs : De slaviska standardspråkens historia

 • Anderson, Benedict Torhell, Sven-Erik Den föreställda gemenskapen : reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning

  Göteborg: Daidalos, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gyllin, Roger; Svanberg, Ingvar Slaviska folk och språk

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hobsbawm, E. J. Frisch, Paul Nationer och nationalism

  Stockholm: Ordfront, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nuorluoto, Juhani De slaviska standardspråkens framväxt : idéhistoriska och språksociologiska kontexter och koncept

  Uppsala: Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, 2012

  Denna bok kan endast införskaffas via Studentbokhandeln (www.studentbokhandeln.se)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schenker, Alexander M.; Stankiewicz, Edward The Slavic literary languages : formation and development

  New Haven: Yale concilium on international and area studies, 1980

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk