Kursplan för Litteraturteori

Literary Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN459
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-13
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna demonstrera kunskap om huvudinriktningarna och de mest väsentliga teoretikerna inom den nutida litteraturteorin

• kunna använda litteraturteoretiska begrepp och modeller för att läsa skönlitterära verk

• kunna placera litteraturteorin i ett större sociopolitiskt sammanhang.

Innehåll

Vad är dekonstruktion? Hur påverkade lingvistiken och psykoanalysen läsningen av litterära texter? Hur ser sambandet ut mellan feministiska debatter, genus- och postkoloniala studier och litteraturteori? Hur kan vi definiera ett skönlitterärt verks litterära kvaliteter? Dessa är några av de frågor som tas upp i denna introduktion till framväxten och användningen av de huvudsakliga strömningarna i litteraturteorin. Debatterna kring sådan teori sätts in i ett större såväl västerländskt som postkolonialt sociopolitiskt sammanhang.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Barthes, Roland Howard, Richard The pleasure of the text

  New York: Hill and Wang, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moretti, Franco Atlas of the European novel, 1800-1900

  London: Verso, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Selden, Raman; Widdowson, Peter; Brooker, Peter A reader's guide to contemporary literary theory

  5. ed.: Harlow: Pearson Longman, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kritiskt material

Versioner av litteraturlistan