Kursplan för Svenska som andraspråk A

Swedish as a Second Language A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS186
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-20
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: VT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Delkurs 1. Det mångkulturella klassrummet 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • beskriva och värdera olika organisationers modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
 • problematisera förhållandet mellan språk, identitet, etnicitet
 • redogöra för och exemplifiera attityder till flerspråkighet och språklig variation
 • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor
Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • redovisa grundläggande grammatisk terminologi
 • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv samt redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom syntax, morfologi och semantik
 • analysera och bedöma utvecklingsnivå i svenskt inlärarspråk särskilt i fråga om grammatisk utveckling
 • visa hur olika undervisningsmetoder kan möta inlärares behov
Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
 • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
 • analysera och bedöma inlärares muntliga produktion
 • redogöra för vad kommunikativ språkförmåga innebär och beskriva hur en kommunikativ och funktionell språkundervisning kan utformas

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • redogöra för centrala termer och begrepp samt modeller och teorier för andraspråksinlärning
 • definiera och redogöra för hur olika faktorer påverkar andraspråksinlärningen
 • redogöra för teorier om litteracitet samt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
 • identifiera, kategorisera och exemplifiera inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå och inlärningsstrategier
 • redogöra för olika undervisningsmetoder och arbetssätt i ett didaktiskt perspektiv med teoretisk förankring

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp. Det mångkulturella klassrummet, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, Fonetik och muntlig kommunikation samt Andraspråksinlärning i teori och praktik.

Delkurs 1. Det mångkulturella klassrummet 7.5 hp

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7.5 hp

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7.5 hp

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7.5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Det mångkulturella klassrummet 7,5 hp

Litteratur

 • Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 547–577

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Svenska med något utländskt"

  Ingår i:

  Språkvård : tidskrift

  (2006) nr. 3 s. 4–10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari Svenskan i dagens flerspråkiga storstadsmiljöer : En explorativ studie av unga stockholmares perceptioner av variation och varieteter

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  (2008) nr. 2 s. 7-38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bunar, Nihad Nyanlända och lärande : en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  Läses enligt anvisningarna.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • György-Ullholm, Kamilla Flerspråkighet, enspråkighet och etnisk identitet

  Ingår i:

  Wedin, Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  (2010) s. 23-54

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Herlitz, Gillis Svenskar : hur vi är och varför

  1. rev. uppl.: Uppsala: Konsultförl./Uppsala Publ. House, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) nr. 5 s. 17-152

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nauclér, Kerstin Barns språkliga socialisation före skolstarten

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 459–480

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Runfors, Ann Modersmålssvenskar och vi andra : Ungas språk och identifikation i ljuset av nynationalism

  Ingår i:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 18 (2009) nr. 2 s. 105-126

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stier, Jonas; Sandström Kjellin, Margareta Interkulturellt samspel i skolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning

  Stockholm: Skolverket, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kursplaner i svenska som andraspråk för grundskolan, gymnasiet och sfi

  Skolverket,

  Skolverkets startsida

 • Svanberg, Ingvar; Tydén, Mattias Tusen år av invandring : en svensk kulturhistoria

  3. uppl.: Stockholm: Dialogos, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

 • Andersson, Lars-Gunnar Språktypologi och språksläktskap.

  4. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ballardini, Kerstin; Stjärnlöf, Sune; Viberg, Åke Mål : svenska som främmande språk. Svensk grammatik : svensk grammatik på svenska

  Stockholm: Natur och kultur, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekerot, Lars-Johan Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

  1. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Roger Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation

Litteratur

 • Abrahamsson, Niclas Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 85–120

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engstrand, Olle Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garlén, Claes Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning]

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kjellin, Olle Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin

  8. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Lennart Hellsing, Lennart Skepp ohoj! : övningsmaterial i svenskt uttal

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning

  2., [rev. och omarb.] uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorén, Bosse Funderingar och forskning kring en basprosodisk undervisningsstrategi för uttalsundervisning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Lainio, Jarmo; Leppänen, Annaliina Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling : rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006 = Linguistic diversity and sustainable development : papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10 November, 2006

  Uppsala: ASLA, 2007

  (2007) s. 265-284

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorén, Bosse Rätt betoning gör dig förstådd

  Ingår i:

  Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

  (2009) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik

Litteratur

 • Abrahamsson, Niclas Andraspråksinlärning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 221–258

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Axelsson, Monica; Magnusson, Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) nr. 5 s. 247-353

  Tillgänglig på www.vr.se (men kan också köpas på VR för endast 100 kr.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 259–280

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 169–196

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Franker, Qarin Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en flerspråkig kontext

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 771–816

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Sjöqvist, Lena Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

  2., uppdaterade uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013

  Läses enligt anvisningarna

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Sandell Ring, Anniqa; Samuelsson, Inger Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  3. uppl.: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2013

  Läses enligt anvisningarna

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Text, språk och lärande : Introduktion till genrepedagogik

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  s. 13–27

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Håkansson, Gisela Utveckling och variation – en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 151–168

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lightbown, Patsy M.; Spada, Nina How languages are learned

  3. ed.: Oxford: Oxford Univ. Press, 2006

  Kapitel 1-4.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 121–150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Garlén, Claes; Sundberg, Gunlög Handbok i svenska som andraspråk

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan