Kursplan för Musikteori 1

Music Theory 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-10-22
 • Reviderad av: martr101
 • Gäller från: vecka 35, 2012
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1). Därutöver krävs grundläggande kunskaper i notläsning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
- behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys av västerländsk konstmusik från perioden ca 1700 - ca 1850
- kunna notera melodier och ackordföljder av enklare slag.
- kunna genomföra musikanalyser på elementär nivå.

Innehåll

Delkurs 1: Satslära och funktionsanalys 7,5 hp
Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar). Funktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys. Gehör: transkriptionsövningar

Delkurs 2: Verkstudier och musikanalys 7,5 hp
Verkstudier. Övningar i musikanalys: steg- och generalbasbeteckningar, motivanalys, formanalys och Schenkeranalys.

Satslära och funktionsanalys 7.5 hp

Verkstudier 7.5 hp

Undervisning

Campuskursen: Föreläsningar och/eller grupplektioner. Distanskursen: webbaserad undervisning via lärplattformen PingPong.

Examination

Delkurs 1: Satslära och funktionsanalys 7,5 hp
Campuskursen: Skriftligt prov
Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter

Delkurs 2: Verkstudier och musikanalys 7,5 hp
Campuskursen: aktivt deltagande i undervisningen samt fullgjorda inlämningsuppgifter. Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med någon av kurserna Musikvetenskap A, 30 hp, eller Musikvetenskap AB, 30 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursmaterialet består av egenproducerat övningsmaterial som finns tillgängligt på institutionen (för campusundervisning) eller i webbplattformen Pingpong (för distansundervisning) från kursstart. Nedanstående litteratur rekommenderas vid behov som förberedande läsning. Eventuell kompletterande litteratur meddelas av undervisande lärare under kursens gång.