Kursplan för Avancerad elektrokemi

Advanced Electrochemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB271
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp kemi. Elektrokemi, 5 hp eller motsv.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa Butler-Volmer och Tafelekvationerna på elektrokemiska system samt beskriva skillnaden mellan jämviktsegenskaper och egenskaper i närvaro av elektrisk ström för olika elektrokemiska system
 • beskriva och tillämpa de elektrokemiska metoderna: kronoamperometri, cyklisk voltammetri, kronopotentiometri, coulometri, samt redogöra för vilken typ av information som kan erhållas med dessa metoder
 • beskriva hur impedansspektroskopi, spektroelektrokemi och användningen av kopplade tekniker till elektrokemi kan användas för att erhålla information om elektrokemiska system och strukturen hos olika energirelevanta material
 • förklara begreppen och redogöra för några metoder för att studera homogena och heterogena elektrokatalytiska processer
 • förklara för- och nackdelarna med användningen av mikro- och nanostrukturerade material samt ytmodifierade elektroder i elektrokemiska sammanhang
 • förklara batteriers, bränslecellers och superkondensatorers funktion samt de vanligaste ingående elektrokemiska processerna
 • använda simuleringsmetoder för att studera elektrokemiska system

Innehåll

Allmän introduktion till elektrokemi: elektrodkinetik, dynamisk elektrokemi. Butler-Volmer och Tafel-ekvationerna. Överspänningar. Kinetiskt respektive masstransportkontrollerade elektrokemiska processer. Masstransport via migration, konvektion och diffusion. Elektrokemi i fasta tillståndet. Jonledande polymerer, elektroniskt ledande polymerer och redoxpolymerer. Elektriska dubbelskikt. Potentiostatiska respektive galvanostatiska elektrokemiska metoder inklusive impedansspektroskopi, spektroelektrokemi och hydrodynamiska metoder. Elektrokemiska metoder kopplade till in situ strukturbestämningsmetoder. Elektrokemiska ytprocesser. Elektropolymerisation. Elektrokemiskt funktionella material. Homogen och heterogen elektrokatalys. Elektrokemiska processer med kopplade kemiska steg. Nanostrukturerade och ytmodifierade elektroder. Jämförelser mellan batterier, bränsleceller och superkondensatorer. Elektrokemiska processer med speciell relevans för energiområdet. Energitäthet och effekttålighet. Simulering av elektrokemiska processer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 8 hp. För godkänd kurs krävs även godkänd laborationskurs, vilken är poängsatt till 2 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Avancerad elektrokemi 5 hp (1KB256).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hamann, Carl H. Hamnett, Andrew; Vielstich, Wolf Electrochemistry

  2. completely rev. and updated ed.: Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst