Kursplan för Praktisk filosofi A

Practical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-10-17
 • Reviderad av: Filosofiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten
kunna använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
kunna läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
kunna redogöra för några centrala praktisk-filosofiska problem
kunna analysera och kritiskt granska centrala normativa och värdemässiga frågor
kunna ge en systematisk behandling av vissa problem inom moralfilosofi
ha grundläggande kunskaper om värdeteori, normativa system och deras tillämpningar
kunna redogöra för huvuddragen i modern politisk filosofi och dithörande centrala frågor kring rättvisa, gällande rätt och rättigheter

Innehåll

Kursen består av följande delar: Kritiskt tänkande 7,5 hp, Etik 7,5 hp, Värdeteori och metafysik 7,5 hp och politisk filosofi 7,5 hp

Etik 7.5 hp

Kritiskt tänkande 7.5 hp

Värdeteori och metafysik 7.5 hp

Politisk filosofi 7.5 hp

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Varje del av kursen examineras separat genom en traditionell salsskrivning.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa delkursen Uppsatskurs 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.