Kursplan för Baskurs i matematik

Basic Course in Mathematics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 eller Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner rörande tal och polynom;
 • använda potens- och logaritmlagarna och räkna med polynom och komplexa tal;
 • lösa enkla kombinatoriska problem;
 • genomföra enkla induktionsbevis;
 • hantera exponential- och logaritmfunktionerna och lösa enklare ekvationer där de ingår;
 • definiera de trigonometriska funktionerna och använda trigonometriska identiteter för att t.ex. lösa enklare trigonometriska ekvationer;
 • använda koordinatbegreppet i geometrisk problemlösning, t.ex. använda linjens och cirkelns ekvationer;
 • formulera viktigare resultat och satser inom kursens område.Innehåll

Aritmetik för rationella och reella tal, olikheter, absolutbelopp. Permutationer och kombinationer. Induktion. Polynom: faktorisering och polynomdivision, kvadratkomplettering, enkla algebraiska ekvationer. Binomialsatsen. Komplexa tal: grundform och polär form, komplexa talplanet, andragradsekvationen och binomiska ekvationer. Funktionsbegreppet.
Elementära funktioner: exponentialfunktionen, logaritmen (i olika baser) med logaritmlagar och trigonometriska funktioner. Trigonometriska formler. Enkla exponentiella, logaritmiska och
trigonometriska ekvationer.
Koordinatsystem i planet. Avståndsformeln. Linjens och cirkelns ekvation. Ekvationer för linjen och cirkeln i planet. Ellipsens, hyperbelns och parabelns ekvation på normalform.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Algebra och vektorgeometri.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2013

 • Adams, Robert A.; Essex, Christopher Calculus : a complete course

  8th ed.: Toronto: Pearson, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekstig, Kerstin; Hellström, Lennart; Sollervall, Håkan Matematik startbok

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk