Kursplan för Arabisk litteratur

Arabic Literature

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB230
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-10-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom termin 2 på orientalistikprogrammet (inriktning arabiska), inom Arabiska B och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt,
 • beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning,
 • redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer,
 • beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan,
 • redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk,
 • analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer.

Innehåll

Grunderna i den moderna och klassiska arabiska litteraturhistorien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Arabiska B (5AB201).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kronholm, Tryggve Spegelbilder : den arabiska litteraturens historia

  Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Titeln tillhandahålls vid studerande-expeditionen, Institutionen för lingvistik och filologi.

samt kompendiematerial som tillhandahålls av läraren till kopieringspris.

Referenslitteratur

 • Allen, Roger M. A. An introduction to Arabic literature

  Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Beeston, A. F. L. Badawi, Muḥammad Muṣṭafá The Cambridge history of Arabic literature : Modern Arabic literature

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meisami, Julie Scott; Starkey, Paul Encyclopedia of Arabic literature

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Starkey, Paul Modern Arabic literature

  Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Samt: litteratursida med översättningar av arabisk litteratur i urval till europeiska språk:

http://www.orient.su.se/mena/litteraturbladet/l%C3%A4stips