Kursplan för Matematikundervisningens praktik

Mathematics Teaching Practice

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA257
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-05-31
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 23, 2013
 • Behörighet: Matematik 60 hp
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Ges inom ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

 • behandla tidigare studerade matematiska begrepp ämnesteoretiskt, historiskt och didaktiskt;
 • tillämpa problemlösningsmetodik;
 • analysera vetenskapliga matematikdidaktiska texter;
 • förklara hur föreställningar om matematik kan påverka matematiklärande.

Innehåll

Uppgiftskonstruktion. Läromedelsanalys. Problemlösning. Grundläggande matematikdidaktiska begrepp, bl.a. kunskapsbegrepp, matematisk mognad. Relationen mellan matematisk teori, didaktik och undervisning. Undervisnings- och forskningstraditioner inom matematik. Styrdokument. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i matematiklärande. Betyg och bedömning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och andra gruppövningar.

Examination

Muntliga och skriftliga examinationer.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2013

 • Matematik för lärare : Delta Didaktik Skott, Jeppe; Jess, Kristine; Hansen, Hans Christian; Lundin, Sverker Retzloff, Joachim

  Malmö: Gleerups Utbildning, 2010

  Se bibliotekets söktjänst