Kursplan för Fördjupningskurs i matematik

Selected Topics in Mathematics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA228
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: Minst 60 hp matematik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av matematiken eller något matematiskt tillämpningsområde;
 • redovisa dessa kunskaper i skriftlig och muntlig form.

Innehåll

Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat.

Undervisning

Handledning vid inläsning av litteratur. Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kurslitteraturen varierar från ett tillfälle till ett annat

  Matematiska institutionen,