Kursplan för Konstvetenskap A: tematisk

Art History A: Thematic

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV801
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten på grundläggande nivå kunna beskriva och identifiera bild, arkitektur och gestaltad miljö i västerlandet från antiken till nutid. Studenten ska också kunna analysera, tolka, presentera och diskutera inom ämnesområdet förekommande objekt.

Innehåll

Kursen består av fyra moment. Moment 1 ger en kort översikt av konst- och arkitekturhistoria i västerlandet från antiken till och med idag. Översiktskursen utgör en grund för studierna i konstvetenskap och fungerar som en introduktion till ämnet. Moment 2, 3 och 4 utförs av tematiskt ordnade kurser som ger fördjupade kunskaper inom det konstvetenskapliga fältet.

Moment 1: Konst- och arkitekturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp

Moment 2: Tematisk fördjupning I, 7,5 hp

Moment 3: Tematisk fördjupning II, 7,5 hp

Moment 4: Tematisk fördjupning III, 7,5 hp

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar, stadsvandringar och exkursioner.

Examination

Moment 1 examineras fortlöpande genom deltentamina, muntliga eller skriftliga, som sammanvägs till ett slutbetyg på momentet. Moment 2-4 examineras genom skriftlig eller muntlig tentamen. Som betyg på kursens moment samt kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursen består av fyra delmoment som också ges som fristående 7,5 hp kurser. Kursen "Konst- och arkitekturhistorisk översiktskurs" ges som delkurs 1 varje läsår. Utöver denna kurs ges olika temakurser varje läsår. Kurser som även ingår beroende på läsår är "Klassicismer i bild och byggnad", "Dröm och utopi, medeltiden i 1700-1800-talens bild och arkitektur", "Det moderna livets spegel" samt "Renässansens ideal och verklighet".

MOMENT 1: Konst- och arkitekturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp

Kurslitteratur

 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005

  eller senare utgåva.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare artiklar och studiematerial kan tillkomma, omfattande ca 50 sidor.

Referenslitteratur

Referenslitteratur tenteras inte, utan är tänkt som uppslagsverk. Dessa titlar finns på de flesta bibliotek.

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Waldhör, Ivo Eriksson, Torkel Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register

  2., [revid.] uppl.: Lund: Studentlitt., 1976

  eller senare utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

 • Broby-Johansen, R. Garff, Jan Konstordbok : 6000 konsttermer från A till Ö

  1. uppl. i detta utförande: Stockholm: B. Wahlström, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gotlands kyrkor : en vägledning Lagerlöf, Erland; Svahnström, Gunnar; Hallgren, Sören; Nômmik, Juhan

  4., omarb. uppl.: Stockholm: Rabén & Sjögren, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Lars; Larsson, Thomas B.; Arrhenius, Birgit Signums svenska konsthistoria. : [Bd 1] Stenåldern

  Lund: Signum, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Turner, Jane The dictionary of art

  London: Macmillan Publishers Limited, 1996

  eller senare utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

MOMENT 2-4

För kurslitteratur för de tematiska kurserna hänvisas till respektive kursplan.