Kursplan för Forskningspraktik i materialvetenskap

Research Training in Materials Science

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE703
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap samt av programansvarig godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för hur en mindre forskningsuppgift organiseras och genomförs,
 • utföra litteratursökningsarbete för att inhämta relevant information inför planerad forskningsuppgift,
 • med begränsad handledning självständigt genomföra en väldefinierad forskningsuppgift inom materialvetenskap.

Innehåll

Under ledning av handledare vid en forskningsavdelning arbetar studenten med en given forskningsuppgift. Uppgiften skall vara inom materialvetenskap. Studenten skall läsa in den teoretiska bakgrunden till forskningsuppgiften.

Undervisning

Individuell handledning

Examination

Forskningsuppgiften redovisas muntligt och i skriftlig form enligt anvisningar från programansvarig.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs av handledare.