Kursplan för Dräkt- och interiörhistoria

History of Dress and Interiors

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV810
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap om de olika ideal som präglat synen på människokroppen, klädedräkten och inredningskonsten under olika historiska epoker. Genom studier av sambandet mellan skönhetsideal, dräktskick, konst- och interiörhistoria ska studenten ha kunskap om de sociala och kulturella normer som präglat olika kulturhistoriska miljöer under perioden 1500-1900. Studenten ska självständigt och kritiskt kunna genomföra och kommunicera analyser och tolkningar av kulturhistoriskt material från ovanstående period, samt ha förståelse för hur val av perspektiv utifrån klass och genus påverkar vår förståelse av historiska epoker. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, muséer och media samt som grund för vidare utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Innehåll

Kursen är kronologiskt och tematiskt upplagd. Varje tidsepok studeras ur såväl ett konst- som dräkthistoriskt perspektiv. Förhållandet mellan kropp, kläder och interiörer analyseras utifrån olika teman som diskrepansen mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer, aspekter på genus, självbild och identitet. Svenska miljöer studeras här utifrån en internationell bakgrund.

Moment 1. 1500-talets hovkultur, 4,5 hp
Moment 2. Yppighet och prakt under 1600-talet, 9 hp
Moment 3. 1700-talets mode och miljöer, 9 hp
Moment 4. Borgerlig kultur, industrialism och nationalromantik under 1800-talet, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studentens interaktion med lärare och med andra studenter i fokus. Till detta kommer metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i diskussionsfora och genom skriftlig tentamina. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment I, 1500-talets hovkultur

 • Ashelford, Jane; Eisensiedel, Andreas von The Art of Dress : Clothes and Society, 1500-1914

  London: National Trust, 1996

  eller senare utgåva. utgåva från 2009 s. 1-53

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aynsley, Jeremy; Grant, Charlotte Imagined interiors : representing the domestic interior since the Renaissance

  London: V&A, 2006

  s. 10-49 och 68-71.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laver, James De la Haye, Amy; Tucker, Andrew Costume and fashion : a concise history

  4. ed.: London: Thames and Hudson, 2002

  s. 74-102

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modelejon : manligt mode, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal Rangström, Lena Drejholt, Nils; Tanner, Roger; Johansen, Katia

  [Ny utg.]: Stockholm: Livrustkammaren, 2002

  s. 9-59 (Finns i engelsk och svensk utgåva)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rybczynski, Witold Home : a short history of an idea

  New York: Viking, 1986

  s. 1-66 Eller senare utgåva från 1987. Finns även på svenska under titeln "Hemmet" och kan sökas på antikvariat.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 5] Renässansens konst

  Lund: Signum, 1996

  s. 181-196, 224-236, 244-280

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vincent, Susan Dressing the elite : clothes in early modern England

  Oxford: Berg, 2003

  s. 1-78 (kan möjligen ersättas med Carole Collier Frick: Dressing Renaissance Florence, Johns Hopkins University Press (2005)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment II, Yppighet och prakt under 1600-talet

 • Ashelford, Jane; Eisensiedel, Andreas von The Art of Dress : Clothes and Society, 1500-1914

  London: National Trust, 1996

  eller senare utgåva. I utgåva 2009 s. 53-120 samt 273-287

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laver, James De la Haye, Amy; Tucker, Andrew Costume and fashion : a concise history

  4. ed.: London: Thames and Hudson, 2002

  s. 103-125

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modelejon : manligt mode, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal Rangström, Lena Drejholt, Nils; Tanner, Roger; Johansen, Katia

  [Ny utg.]: Stockholm: Livrustkammaren, 2002

  s. 60-215

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rybczynski, Witold Home : a short history of an idea

  New York: Viking, 1986

  s. 68-95 Eller senare utgåva från 1987. Finns även på svenska under titeln "Hemmet" och kan sökas på antikvariat.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 9-31, 188-268

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Woodruff D Consumption and the making of respectability, 1600-1800

  New York: Routledge, 2002

  s. 1-86, 105-12, 130-138

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thornton, Peter Authentic decor : the domestic interior 1620-1920

  London: Weidenfeld and Nicolson, cop. 1984

  I utgåva från 2000, s. 14-87. Alternativt Aynsley, Jeremy & Grant, Charlotte, Imagined Interiors. Representing the Domestic Interior Since the Renaissance, V & A Publishing, London 2006, s. 72-99.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vincent, Susan Dressing the elite : clothes in early modern England

  Oxford: Berg, 2003

  s. 79-194

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment III, 1700-talets mode och miljöer

 • Ashelford, Jane; Eisensiedel, Andreas von The Art of Dress : Clothes and Society, 1500-1914

  London: National Trust, 1996

  eller senare utgåva. I utgåva från 2009 s. 122-194 samt 289-303.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ilmakunnas, Johanna Ståndsmässig konsumtion : högadelns penningbruk och konsumtionsvanor i Sverige under senare delen av 1700-talet

  Ingår i:

  Historisk tidskrift för Finland

  s. 185-220 (artikeln kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laver, James De la Haye, Amy; Tucker, Andrew Costume and fashion : a concise history

  4. ed.: London: Thames and Hudson, 2002

  s. 126-153

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modelejon : manligt mode, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal Rangström, Lena Drejholt, Nils; Tanner, Roger; Johansen, Katia

  [Ny utg.]: Stockholm: Livrustkammaren, 2002

  s. 214-253

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roche, Daniel The culture of clothing : dress and fashion in the ancien regime

  Cambridge: Cambridge University Press, 1996

  s. 1-220, 364-395, 470-519

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rybczynski, Witold Home : a short history of an idea

  New York: Viking, 1986

  s. 96-145. Eller senare utgåva från 1987.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 7] Frihetstidens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 26-54, 81-101, 110-116, 131-133, 265-292, 297-327, 411-455

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 8] Den gustavianska konsten

  Lund: Signum, 1998

  s. 20-46, 65-77, 82-85, 105-126, 263-276, 317-342, 348-383, 451-483

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Woodruff D Consumption and the making of respectability, 1600-1800

  New York: Routledge, 2002

  s. 171-246

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thornton, Peter Authentic decor : the domestic interior 1620-1920

  London: Weidenfeld and Nicolson, cop. 1984

  I utgåva från 2000, s. 88-209. Alternativt Aynsley, Jeremy & Grant, Charlotte, Imagined Interiors. Representing the Domestic Interior Since the Renaissance, V & A Publishing, London 2006, s. 100-155.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vickery, Amanda The gentleman's daughter : women's lives in Georgian England

  New Haven: Yale University Press, cop. 1998

  eller senare utgåva. I utgåva från 2003 s. 1-12, 161-223.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment IV, Borgerlig kultur, industrialism och nationalromantik under 1800-talet

 • Ashelford, Jane; Eisensiedel, Andreas von The Art of Dress : Clothes and Society, 1500-1914

  London: National Trust, 1996

  eller senare utgåva. I utgåva från 2009 s. 180-271

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stavenow-Hidemark, Elisabet; Snodin, Michael; Edenheim, Ralph Carl och Karin Larsson : skapare av ett svenskt ideal

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 1999

  eller senare utgåva I utgåva från 1999 s. 53-74, 160-196 (alternativt: Rydin, Lena, Den lustfyllda vardagen. Hos Larssons i Sundborn, Örebro 1999 s. 33-129).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cunningham, Patricia A. Reforming women's fashion, 1850-1920 : politics, health, and art

  Kent, Ohio: Kent State University Press, 2003

  s. 1-222

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laver, James De la Haye, Amy; Tucker, Andrew Costume and fashion : a concise history

  4. ed.: London: Thames and Hudson, 2002

  s. 154-211

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rybczynski, Witold Home : a short history of an idea

  New York: Viking, 1986

  s. 146-265 Eller senare utgåva från 1987.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 9] Karl Johanstidens konst

  Lund: Signum, 1999

  s. 35-85, 89-94, 153-164, 261-273, 287-309

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahlstrand, Jan Torsten Signums svenska konsthistoria. : [Bd 11] Konsten 1890-1915

  Lund: Signum, 2001

  s. 389-427

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bengtsson, Eva-Lena Signums svenska konsthistoria. : [Bd 10] Konsten 1845-1890

  Lund: Signum, 2000

  s. 335-361. 541-601

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thornton, Peter Authentic decor : the domestic interior 1620-1920

  London: Weidenfeld and Nicolson, cop. 1984

  I utgåva från 2000, s. 210-213, 230-388. Alterntativt Aynsley, Jeremy & Grant, Charlotte, Imagined Interiors. Representing the Domestic Interior Since the Renaissance, V & A Publishing, London 2006, s. 158-203.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk