Kursplan för Programmeringsteknik I

Computer Programming I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD433
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8). Dessutom rekommenderas Beräkningsvetenskap I eller motsvarande. Anledningen är att kursen kräver att man är bekant med algoritmbegreppet, grundläggande programmeringsstrukturer (if, while, for), underprogram (t.ex. funktioner) och parameteröverföring.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande begreppen klass, objekt, inkapsling och därtill hörande underbegrepp;
 • analysera problem och designa lösningar genom att använda ovanstående begrepp;
 • använda programmeringsspråket Java genom att

  • förklara vad ett givet program utför
  • skriva och använda klasser som innehåller instansvariabler, metoder och konstruktorer
  • skriva program med flera samverkande klasser;

 • använda en programutvecklingsmiljö;
 • testa och felsöka program.

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmeringsprocessens faser, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.

Algoritmer: programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.

Objektorienterad problemlösning: introduktion till objektorienterad analys och design, begreppen modell, klass, objekt, inkapsling, instansvariabel, konstruktor och metod. Klassvariabel och klassmetod.

Datatyper: primitiva datatyper och referenser inklusive arrayer.

Algoritmelement: tilldelning, sekvens, selektion, iteration. Aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning.

Programmering: skriva program, klasser och använda färdiga klasser. Programflöde.

Programmeringsteknik: systematisk arbetsgång för problemanalys, programdesign, implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner/laborationer och inlämningsuppgifter, samt gästföreläsning.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp), där testning och felsökning ingår.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

En av nedanstående böcker: