Kursplan för Immun-, gen- och cellterapi

Immune, Gene and Cell Therapy

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-11-29
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2013-01-16
 • Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  120 hp inom medicinska, biomedicinska, biologiska, farmaceutiska, laboratorievetenskapliga program.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Behörighet

Minst 120 hp måste vara avklarade innan kursstart inom medicinska, biomedicinska, biologiska, farmaceutiska,

laboratorievetenskapliga program eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Redogöra för olika sjukdomar som kan behandlas med immun, gen eller cellterapi

Redogöra principen för immunterapi

Redogöra principen för genterapi

Redogöra principen för cellterapi

Beskriva vilken roll immunförsvaret har vid cancer och autoimmuna sjukdomar

Redogöra för adoptiv T cells terapi för cancer eller infektionssjukdomar

Beskriva förloppet för transplantation av langerhanska cellöar till diabetespatienter

Redogöra för hur gener kan överföras till patienter i terapeutiskt syfte (eg beskriva ett vektorsystem, ex adenovirus)

Skriva en uppsats i ämnet immun, gen och cellterapi med referenser angivna.

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över nya och etablerade kliniska behandlingar baserade på immun-, gen- och cellterapi.

Utbildningen ska visa vilka möjligheter som finns med dessa behandlingar och vilka svårigheter som måste

övervinnas. Som exempel kan nämnas transplantation av endokrina celler, immunterapi av olika cancerformer och

stamcellstransplantation.

Undervisning

Kursen ges som en föreläsningsserie om cirka tio dubbelföreläsningar. Föreläsarna består av forskare och/eller

läkare inom området. Undervisning ges på engelska.

Examination

Skriftlig fördjupningsuppgift.

Övriga föreskrifter

Kursansvarig: Peetra Magnusson telefon 018-6119185

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.