Kursplan för Engelska C1

English C1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-13
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Baskurs Engelska A och fortsättningskurs Engelska B.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kompetens att genomföra en självständig undersökning och redovisning av ett begränsat ämne inom engelskspråkig litteraturvetenskap eller engelsk språkvetenskap. Studenten ska även ha ytterligare fördjupade kunskaper inom något av områdena amerikansk, alternativt brittisk, samhällskunskap och historia, engelskspråkig litteraturvetenskap, eller engelsk språkvetenskap.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna anlägga ett analytiskt arbetssätt
• ha grundläggande kännedom om formalia vid vetenskapligt skrivande
• självständigt kunna formulera och avgränsa en problemställning, samt välja passande primärkällor
• kunna söka vetenskaplig litteratur
• kunna kritiskt värdera såväl primärmaterial som sekundärkällor
• ha insikter i ett valt ämnesområde och kritiska frågeställningar inom detta område
• ha kännedom om vissa litteraturvetenskapliga alternativt språkvetenskapliga teorier
• kunna behandla en avgränsad frågeställning i en uppsats, på god engelska, med beaktande av vetenskaplig metod och vedertagna principer för utformningen
• kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner och genomföra presentationer av det egna arbetet
• kunna självständigt genomföra en opposition på ett examensarbete
• kunna självständigt genomföra ett försvar av det egna examensarbetet
• kunna presentera sina forskningsresultat på ett klart, strukturerat sätt

Delkurs 2. Fördjupningskurs i amerikansk och/eller brittisk samhällskunskap och historia (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
• ha goda kunskaper om det valda området inom modernt amerikanskt och/eller brittiskt samhällsliv
• ha goda kunskaper om den historiska bakgrunden till det valda området
• ha ökad förmåga att kunna analysera olika samhällsförhållanden inom det valda området
• ha förmåga att på ett mer avancerat sätt muntligt och skriftligt redogöra för viktiga aspekter av det valda området

Delkurs 3. Fördjupningskurs i amerikansk litteratur och kultur (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
• ha god insikt i självbiografigenren och dess varianter
• ha medvetenhet om genusperspektivets och etnicitetens betydelse i texter tillhörande genren
• ha viss förtrogenhet med den kritiska diskussionen kring genren självbiografi
• kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
• kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
• kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.


Delkurs 4. Fördjupningskurs i engelsk litteratur och kultur (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
• ha fördjupad insikt i 1800-talsromanen och valda litterära verk från modernismen
• ha fördjupade kunskaper om litterära genrer
• ha ökade insikter i olika litteraturteoretiska perspektiv
• ha kännedom om kritiska perspektiv såsom genusteori och postkolonialism
• kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
• kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
• kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Delkurs 5. Fördjupningskurs i språkstruktur: teori och praktik (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
• ha en god uppfattning om modern engelsk språkstruktur
• kunna redovisa ett syntaktiskt ämne muntligt och skriftligt med ökad självständighet och större språklig korrekthet
• ha fördjupade kunskaper om hur olika språkliga företeelser har utvecklats och förändrats i modern engelska
• kunna urskilja och diskutera skillnader i engelsk språkstruktur mellan tal och skrift
• kunna urskilja skillnader mellan brittisk och amerikansk språkstruktur
• kunna urskilja och diskutera stilistiska skillnader (formell och informell engelska)
• ha kännedom om nya teorier inom syntaktisk analys
• kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
• kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Delkurs 6. Fördjupningskurs i engelsk språkvetenskap (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
• ha en god uppfattning om det engelska språkets utveckling
• ha fördjupade kunskaper om de olika perioderna i det engelska språket
• kunna redovisa ett språkhistoriskt ämne skriftligt med större språklig korrekthet
• kunna förstå och tolka sambandet mellan historiska och moderna lingvistiska företeelser
• kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
• muntligt kunna redovisa ett ämne inom språklig variation i modern lingvistik
• kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner genom att redovisa mindre forskningsämnen både inom språkhistoria och modern engelsk lingvistik

Innehåll

Kursen består av en fast delkurs, ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Därutöver väljer studenten ytterligare två av flera alternativa fördjupande delkurser om 7,5 hp. I delkurs 1, Examensarbete, förekommer tre huvudinriktningar: amerikansk litteratur, engelsk litteratur och engelsk språkvetenskap. I de alternativa fördjupningskurserna kan den specifika inriktningen variera under olika terminer, men huvudområdena är desamma som inom delkurs 1.

Delkurs 1. Examensarbete 15.0 hp

Delkursen ger en allmän bakgrund till ett givet ämnesområde inom någon av huvudinriktningarna, samt behandlar relevanta frågor rörande vetenskapligt skrivande och metod, enskilt eller i grupp.

Ämnesval inom ämnesområdet, som kan variera från termin till termin, sker i samråd mellan studenten och läraren/handledaren.

Exempel på ämnesområden
med amerikansk eller engelsk litteraturvetenskaplig inriktning:
litteraturkritiska, litteraturhistoriska, litteratursociologiska och litteraturpedagogiska problem;

med språkvetenskaplig inriktning:
valda problem inom fonologi, grammatik, variationsanalys, språkhistoria, språksociologi, textlingvistik, vokabulär, namnforskning, översättning, språkpedagogik, språkmetodik.

I undantagsfall kan, efter samråd med läraren/handledaren, ämne utanför de givna ämnesområdena accepteras. Efter ämnesvalet vidtar individuell handledning av examensarbetet. Examensarbetet ventileras i normalfallet vid ett seminarium, där en eller flera studenter har till uppgift att lägga fram synpunkter på arbetet.

Alternativa delkurser: Delkurs 2. Fördjupningskurs i amerikansk och/eller brittisk samhällskunskap och historia 7.5 hp

Delkursen diskuterar och analyserar valda områden inom modernt amerikanskt och/eller brittiskt samhällsliv med beaktande av den historiska bakgrunden och det kulturella sammanhanget. Den specifika inriktningen varierar från termin till termin.

Alternativa delkurser: Delkurs 3. Fördjupningskurs i amerikansk litteratur och kultur 7.5 hp

Delkursen analyserar valda amerikanska litterära verk från mitten av 1600-talet till nutiden. Texterna härrör från ett vitt spektrum omfattande skönlitterära berättelser och lyrik, mer traditionella självbiografier samt hybridformer. Tonvikten ligger på frågeställningar kring "sanning", kön, ras, etnicitet och moral. Grundläggande litteraturkritiska begrepp och metoder tillämpas.

Alternativa delkurser: Delkurs 4. Fördjupningskurs i engelsk litteratur och kultur 7.5 hp

Delkursen analyserar valda engelska litterära verk med tonvikt på 1800-talsromanen och olika genrer inom modernismen. Samhällsutvecklingens inverkan på och spegling i litteraturen beaktas liksom det kultur- och litteraturhistoriska perspektivet. Grundläggande litteraturkritiska begrepp och metoder tillämpas.

Alternativa delkurser: Delkurs 5. Fördjupningskurs i språkstruktur: teori och praktik 7.5 hp

Delkursen behandlar syntaktisk och stilistisk analys. Förmågan att förklara och diskutera grammatiska företeelser tränas speciellt. Vissa syntaktiska konstruktioner som behandlats tidigare (på B-nivån) finns med men kursen introducerar framför allt nya sätt att tillägna sig syntaktiska konstruktioner. Diskussion av nya metoder inom syntaktisk analys är en viktig del av kursen liksom aspekter på inlärning av olika språkstrukturproblem. Skriftlig produktion ingår i form av översättningsövningar och andra typer av språkstrukturövningar. I kursen ingår vidare kortare och längre föredrag om olika språkstrukturproblem.

Alternativa delkurser: Delkurs 6. Fördjupningskurs i engelsk språkvetenskap 7.5 hp

Delkursen behandlar variation i ett historiskt och nutida perspektiv och är en fördjupning av översiktskursen från B-nivån. C-kursen innehåller samma komponenter, språkhistoria och lingvistik, som B-kursen. Den historiska delen utgår från texter på fornengelska, medelengelska och tidig modern engelska. Dessa stadier av engelskan studeras mot bakgrund av dåtida kultur- och samhällsliv. I modern engelska behandlas regional variation, variation mellan skrift- och talspråk samt sociolingvistisk och syntaktisk variation. Belysning av kopplingen mellan tidigare och moderna utvecklingsstadier inom engelskan eftersträvas.

Undervisning

Delkurs 1. Examensarbete
Gruppundervisning och individuell handledning. Handledning i delkurs 1 ges under den termin man är förstagångsregistrerad och i viss mån under nästkommande termin. Därefter kan ingen ytterligare handledning påräknas.

Alternativa delkurser, delkurs 2–6
Gruppundervisning.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Delkurs 1. Examensarbete
Examinationen avser produktionen och försvaret av ett examensarbete omfattande en undersökning av ett begränsat problem inom amerikansk eller engelsk litteraturvetenskap eller engelsk språkvetenskap, som redovisas på engelska i en uppsats med tillämpning av vedertagna principer för utformningen. Omfånget skall vara omkring 20 A4-sidor. Därutöver skall varje student fullgöra en oppositionsuppgift.

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa arbetets förutsättningar, uppläggning, genomförande och resultat och, i andra hand, arbetets utformning vad gäller uppfyllande av formella kriterier och språkriktighetskrav. Arbete som bedöms med betyget väl godkänd skall motsvara såväl vetenskapliga som språkliga kriterier på ett mycket väl utfört arbete.

Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.


Delkurserna 2-6
Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på prov om tillsammans minst 20 hp.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska C2, C2L, C3, C4, C4L, HS3, HS4, HS5 eller Examensarbete Engelska C/D.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. I undantagsfall kan särskild prövning förekomma.

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid minst tre provtillfällen under de följande tre terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Handledning i Delkurs 1 ges under den termin man är förstagångsregistrerad och i viss mån under nästkommande termin. Därefter kan ingen ytterligare handledning påräknas.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2015

Delkurs 1. Examensarbete, 15 poäng

Amerikansk och engelsk litteraturvetenskaplig inriktning. Baslitteratur

Valda delar av följande böcker studeras som bakgrund:

 • James, Henry Beidler, Peter G. The turn of the screw : complete, authoritative text with biographical and historical contexts, critical history, and essays from five contemporary critical perspectives

  2: Boston:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stevenson, Robert Louis; NetLibrary, Inc. Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson..

  Raleigh, N.C.: Alex Catalogue ; Boulder, Colo., [199-?]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Amerikansk och engelsk litteraturvetenskaplig inriktning. Referens- och fördjupningsläromedel

 • Culler, Jonathan Literary theory : a very short introduction.

  Oxford: Oxford University Press, 2000, c1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Eget material inom valt ämnesområde.

Språkvetenskaplig inriktning. Basläromedel

Kompendium med språkvetenskapliga artiklar om metod och teori med särskild inriktning mot kontrastiva översättningsstudier samt studier om språk och kön. Därtill tillkommer eget material valt inom aktuellt ämnesområde.

Delkurs 2. Fördjupningskurs i amerikansk och/eller brittisk samhällskunskap och historia, 7,5 hp

Baslitteratur

 • Paul, Kathleen Whitewashing Britain : race and citizenship in the postwar era

  Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nash, Gary B. History on trial : culture wars and the teaching of the past

  New York: Vintage, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Takaki, Ronald T. A different mirror : a history of multicultural America

  1st rev. ed.: New York: Back Bay Books/Little, Brown, and Co., 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Fördjupningskurs i amerikansk litteratur och kultur, 7,5 hp

Baslitteratur

8-10 av nedanstående texter väljs av undervisande lärare.

I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.

Delkurs 4. Fördjupningskurs i engelsk litteratur och kultur, 7,5 hp

Baslitteratur

8-10 av nedanstående texter väljs av undervisande lärare.

I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.

Delkurs 5. Fördjupningskurs i språkstruktur: teori och praktik, 7,5 hp

Baslitteratur

 • Biber, Douglas.; Leech, Geoffrey; Conrad, Susan. Longman student grammar of spoken and written English.

  Harlow: Longman, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Biber, Douglas; Conrad, Susan; Leech, Geoffrey N. Longman student grammar of spoken and written English. : Workbook

  Harlow: Longman, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Översättningstexter, praktiska språkstrukturövningar, korpusmaterial, C- och D-uppsatser, stencilerat material.

Referens och fördjupningsläromedel

Delkurs 6. Fördjupningskurs i engelsk språkvetenskap, 7,5 hp

Baslitteratur - Historiska delen

 • Baugh, Albert C.; Cable, Thomas A history of the English language

  5th ed.: London: Routledge, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Texter från fornengelska, medelengelska och tidig modern engelska.

Baslitteratur - Moderna delen

Valda delar av följande böcker studeras som bakgrund:

 • Hughes, Arthur; Trudgill, Peter.; Watt, Dominic James Landon. English accents & dialects : an introduction to social and regional varieties of English in the British Isles

  5th ed.: London: Hodder Education, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kövecses, Zoltán American English : an introduction.

  Peterborough, Ont.: Broadview Press ; Letchworth, c2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trudgill, Peter; Hannah, Jean International English : a guide to varieties of Standard English

  3. ed.: London: Edward Arnold, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referens- och fördjupningsläromedel

 • Coates, Jennifer Women, men and language : a sociolinguistic account of gender differences in language

  London: Longman, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schneider, Edgar Werner Postcolonial English : varieties around the world

  Cambridge: Cambridge University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tottie, Gunnel An introduction to American English

  Malden, MA: Blackwell Publishers, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan