Kursplan för Strängteori II

String Theory II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA162
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: Strängteori I
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • härleda spektrum av strängar i olika bakgrunder, t.ex. i närvaro av D-bran eller kompakta dimensioner,
 • tillämpa T-dualitstranformationer på öppna och slutna strängar och förklara effekten av T-dualitet på elektromagnetiska fält på D-bran,
 • förklara de karakteristiska egenskaperna hos elektrodynamiken på D-bran, i synnerhet i jämförelse med Maxwells teori,
 • beskriva ett sätt på vilket standardmodellens partiklar kan erhållas ur strängteori,
 • förklara hur svarta hål beskrivs ur strängteoriperspektiv, hur deras mikrotillstånd kan räknas och vad deras roll är i AdS/CFT korrespondensen,
 • förklara hur strängväxelvärkan behandlas i teorin.

Innehåll


Bosoniska och supersträngar i olika bakgrunder, D-bran, kompakta dimensioner och T-dualitet, Born-Infeld-elektrodynamik, strängtermodynamik och svarta hål, AdS/CFT korrespondensen, strängväxelvärkningar

Undervisning

Föreläsningar

Examination


Läsuppgifter, aktivt deltagande på lektioner, hemuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2014

 • Polchinski, Joseph Gerard String theory. : Vol. 1 An introduction to the bosonic string

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polchinski, Joseph Gerard. String theory. : Vol. 2 Superstring theory and beyond

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan