Kursplan för Matematisk statistik KF

Mathematical Statistics KF

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS029
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2013
 • Behörighet:

  Geometri och analys I.

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan med fördel läsas parallellt med Geometri och analys II samt Fysikprojekt I.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter samt uppvisa grundläggande kunskaper om stokastiska variabler och de vanligast förekommande sannolikhetsfördelningarna
 • redogöra för begreppen väntevärde och varians för olika fördelningar och förstå innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen samt därmed relaterade approximationer
 • konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem
 • genomföra skattningar i modeller för linjär regression (enkel och multipel) samt bedöma rimligheten hos en föreslagen modell

Innehåll

Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingade sannolikheter. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar, simultan- och marginalfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Normalapproximation. Beskrivande statistik. Punkt- och intervallskattningar. Enkel och multipel regressionsanalys: skattning och diagnostik. Probabilistiska modeller i fysikaliska tillämpningar. Fortplantning av mätosäkerheter.

Undervisning

Lektionsundervisning i stora och små grupper.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp). Inlämningsuppgifter med bl. a datorsimuleringar (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alm, Sven Erick; Britton, Tom Stokastik : Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk