Kursplan för Fysik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Physics for Teachers in Years 7-9, 45 credits (1-45). Included in the Teacher Initiative

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 8FY004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2013
 • Behörighet: Lärarexamen
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet II enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Mål

Efter godkänd kurs ska deltagarna kunna:

 • använda fysikens centrala koncept och modeller, särskilt i undervisningssammanhang.
 • diskutera vanliga uppfattningar om fysikens centrala koncept och samband samt hur man hanterar dem i sin undervisning.
 • planera, genomföra och utvärdera olika undervisningsmoment i fysik.
 • integrera undervisning i fysik med andra ämnen och med aktuella samhällsfrågor.
 • använda ämnesdidaktiska forskningsresultat för att utveckla sin egen fysikundervisning.
 • diskutera, genomföra och värdera examination av fysikkunskaper, särskilt i relation till genomförd undervisning och dess mål.

Innehåll

Kursen ger en bred genomgång av fysikens olika koncept och modeller med utgångspunkt från grundskolans kursplan i fysik. Under de första två terminerna ligger tonvikten främst på ämneskunskaper inom kraft och rörelse, värme och energi, elektromagnetism, ljud och ljus, astronomi, atomfysik samt klimat och väder.
Kursens sista termin ligger tonvikten främst på ämnesdidaktik. Särskilt behandlas hur ämnesdidaktiska kunskaper och ämneskunskaper i fysik kan användas i den egna undervisningspraktiken.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad distanskurs. Fem träffar per termin kommer att hållas vid Uppsala universitet för genomgångar, presentationer, praktiska uppgifter och examination. Mellan träffarna sker kontinuerligt arbete med olika nätbaserade lärresurser.

Examination

Kursmoment med fokus på ämneskunskaper examineras med nätbaserade inlämningsuppgifter samt avslutande hemtentamen. Dessa kursmoment är Kraft och rörelse (5 hp), Värme och energi (5 hp), Elektromagnetism (4 hp), Ljud och ljus (4 hp), Astronomi (4 hp), Atomfysik (3 hp) samt Klimat och väder (3 hp).

Kursmoment med fokus på ämnesdidaktik examineras med projektarbeten som redovisas både muntligt och skriftligt. Dessa kursmoment är Fysikundervisning och lärande (2 hp), Fysikens ämnesdidaktik (5 hp), Betyg och bedömning i fysik (5 hp) samt Fysikdidaktiskt projekt (5 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2013

 • Hewitt, Paul G.; Suchocki, John; Hewitt, Leslie A. Conceptual physical science

  4th ed.: San Francisco: Pearson Addison Wesley, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Björnd 1939- Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare kursmaterial och litteratur kommer att delas ut under kursen.