Kursplan för Examensarbete i utbildningssociologi

Sociology of Education, Project Assignment

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK006
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-04-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-03-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Godkänt på kurser på avancerad nivå om 45 hp, varav minst 22,5 hp inom huvudområdet utbildningssociologi. Dessutom krävs godkänt på teori- och metodkurser på avancerad nivå motsvarande 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2007.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

- med hög grad av självständighet urskilja och formulera utbildningssociologiska problem

- självständigt samla in, kritiskt granska och behandla ett omfattande empiriskt material utifrån de formulerade frågeställningarna

- självständigt avgränsa, utforma och genomföra en undersökning som är relaterad till det utbildningssociologiska forskningsfältet

- redovisa en undersökning i en självständigt författad uppsats

- försvara en uppsats under en seminarieventilering och självständigt opponera då en annan uppsats ventileras

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i för utbildningssociologin relevanta samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder och undersökningstekniker samt träning i att använda sådana metoder och tekniker i egna undersökningar.

Tonvikten ligger vid

- Problemformulering

- Val av teoretiska och metodiska utgångspunkter

- Fördjupning inom det aktuella ämnesområdet

- Empiriska studier

- Rapportskrivning

Undervisning

Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförs under handledning. Undervisningen utgörs av seminarier och handledning.

Examination

Examensarbetet redovisas i skriftlig form. Kursen examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att examensarbetet ventileras, dels genom att den studerande opponerar på ett annat examensarbete.

Övriga föreskrifter

Kurslitteratur

Väljs i samråd med handledaren.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.