Kursplan för Ytbeläggningar för energitillämpningar

Surface Coatings for Energy Applications

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE073
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Funktionella material II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara principen för hur optiska egenskaper kan kontrolleras med hjälp av ytbeläggningar,
 • förklara principen bakom solceller och ljuskällor baserade på tunnfilmshalvledare,
 • förklara hur tribologiska ytbeläggningar fungerar,
 • redogöra för hur de funktionella egenskaperna hos ytbeläggningar och nanomaterial kan utnyttjas i tillämpningar inom energiområdet,
 • sammanfatta och presentera forskningslitteratur inom vald fördjupning,
 • muntligt presentera ett projektarbete inom ämnet vid en workshop.

Innehåll

Kursen består av en gemensam teoridel och en fördjupningsdel där studenterna gruppvis arbetar i projektform.

Gemensam teoridel:

Tunnfilmsteknik och materialoptik, plasmonik och ljusspridning.
Ytor med avancerade vätningsegenskaper.
Fönsterbeläggningar: Lågemissionskikt, solkontrollskikt, smarta fönster, elektrokromism och termokromism.
Solenergi: Sol- och värmestrålning, solceller (Tunnfilmsolceller, färgämnessensiterade solceller) och termisk solenergi (absorbatorer, reflektorer, absorberande färgskikt).
Dagsljus och belysning: Ljusledare, ljusdiffuserare och ljusemitterande dioder.
Passiv kylning: Hög-albedo skikt och strålningskylning.
Ytbeläggningar för optimering av tribologiska egenskaper.

Fördjupningsdel:
Fördjupade studier av forskningslitteraturen inom något/några av ovanstående områden, beräkningar av funktionella egenskaper och design av material för viss tillämpning eller enklare experimentella undersökningar.

Undervisning

Föreläsningar, projekthandledning och seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen av introduktionsdel (5 hp). Workshop med projektredovisning av fördjupningsdel (5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Smith, Geoffrey B.; Granqvist, Claes G. Green nanotechnology : solutions for sustainability and energy in the built environment

  Boca Raton, FL: CRC Press, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Utdelat material.

  Institutionen för teknikvetenskaper,

  Obligatorisk