Kursplan för Pierre Bourdieus utbildningssociologi

Pierre Bourdieu's Sociology of Education

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK086
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

• relatera till varandra centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i Pierre Bourdieus utbildningssociologiska studier

• analysera förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier och diskutera utvecklingslinjerna i studierna

• använda några av de centrala begreppen i en analys av ett utbildningssociologiskt problem och motivera val av begrepp

Innehåll

Kursen avhandlar Pierre Bourdieus utbildningssociologi och tar utgångspunkt i de centrala utbildningssociologiska studierna.

Tonvikten ligger vid

• centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i de centrala utbildningssociologiska studierna

• förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier

• användandet av begreppen i analys av utbildningssociologiska problem

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

4UK086 Pierre Bourdieus utbildningshistoria, 7,5 hp. Fastställd 2013-02-01

 • Bourdieu, Pierre Homo academicus

  Paris: Éd. de Minuit, 1984

  Sv övers. Bourdieu, Pierre, Homo Academicus, Symposion Stockholm/Stehag, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps

  Paris: Minuit, 1989

  Urval 450 s. Eng övers. Bourdieu, Pierre,The State Nobility. Elite Schools in the Filed of Power, Cambridge, Polity Press, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre Méditations pascaliennes

  Paris: Seuil, 1997

  Urval 200 s Eng övers. Bourdieu, Pierre, Pascalian Meditations, Camebridge, Polity Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude La reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement

  Paris,c 1970: 1970

  Urval 200 s. Sv. övers. Bourdieu, Pierre & Jean Claude Passeron, Reproduktionen. Bidrag till en teori om utbildningssystemet, Lund, Arkiv, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude Les héritiers : les étudiants et la culture

  Paris, c 1964: 1964

  Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979 (108 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma efter kursledarens anvisningar.