Kursplan för Konstruktionsmaterial

Engineering Materials

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE606
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

 • redogöra för grundläggande samband mellan struktur och egenskaper för metalliska, keramiska, polymera material samt kompositer
 • göra kvalitativa jämförelser mellan material och ange användningsområden för de vanligaste konstruktionsmaterialen i de olika tekniska materialen
 • tolka och använda binära fasdiagram
 • redogöra för vilka mekanismer som ligger till grund för härdning av metaller
 • redogöra för olika provningsmetoder av material

Innehåll

Materials uppbyggnad och deformationsmekanismer. Samband mellan atombindningar, mikrostruktur och makroskopiska egenskaper. Fasdiagram. Materialprovning. Egenskaper och användningsområden för tekniska material inom alla metallklasser: metaller, polymerer, keramer och kompositer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, studiebesök, laborationer och projektuppgift.

Examination

Skriftligt prov ges vid kursens slut. Laborationer och projektuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.