Kursplan för Klimat och landskap

Climate and Landscape

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE111
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  120 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap alternativt 90 hp inom området fysik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande kursen Klimatvariationer 5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • beskriva jordens globala och regionala klimat
 • redogöra för samspelet mellan klimat och landskapsdynamik under globala klimat- och miljöförändringar
 • redogöra för markanvändning och klimat i tropiska områden
 • beskriva uppvärmning av polarområdena och hur detta påverkar utbredningen av permafrostområdena
 • förklara principerna i energiutbytet mellan jordens yta och atmosfären

Innehåll

Under kursen behandlas det dynamiska landskap-klimatsystemet under global förändring; regionala klimatsystem på jorden; regional klimatkoppling till landskapsdynamik och -utveckling samt markanvändning.. Lokala dynamiken i energiutbytet mellan jordyta och atmosfär.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen 6 hp och obligatoriska moment samt skriftlig och muntlig presentation av resultat. 4 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Slaymaker, Olav; Spencer, T.; Embleton-Hamann, Christine. Geomorphology and global environmental change

  1st paperback edition.: Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk