Kursplan för Mineralogi och petrologi

Mineralogy and Petrology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MP000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  120 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp kemi, alternativt 90 hp inom området fysik kombinerat med 30 hp geovetenskap. Dessutom fordras kunskaper motsvarande kurserna Dynamiska geosystem - global förändring 15 hp och Geovetenskapens analysmetoder 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• identifiera de viktigaste bergartsbildande mineralen utifrån dess strukturella, fysikaliska och optiska egenskaper

• förklara principerna för, och använda mineralogiska analysmetoder, mikrosond, och optisk mineralogi

• tillämpa petrologiska fasjämvikter och termodynamiska principer på vanliga mineralgrupper

• bedöma bergarters typ och utveckling med hjälp av petrografiska-, mineralogiska- och geokemiska index

• beskriva magmatiska och metamorfa bergarter i ett plattektoniskt perspektiv

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive olika mineralgruppers kristallkemiska strukturer samt fysikaliska egenskaper. Klassifikation av bergarter och kemiska principer i petrologi. Magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv. Övningar i metodik, mineralogi, petrologi, optisk mineralogi, geokemisk modellering och termobarometri.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och praktiska övningar. Deltagande i övningar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Examinationen består av ett skriftligt prov i mineralogi (6 hp) och en kombinerad praktisk och skriftlig examination i petrologi (9 hp) samt godkända rapporter och laborationer.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wenk, Hans-Rudolf; Bulakh, Andrei Glebovich Minerals : their constitution and origin

  Cambridge: Cambridge University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Anthony Igneous petrology

  2. ed.: Harlow: Longman, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bucher, Kurt.; Grapes, Rodney. Petrogenesis of Metamorphic Rocks

  Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Evans, Anthony M. Ore geology and industrial minerals : an introduction

  3. ed.: Oxford: Blackwell Scientific Publ., 1993

  Se bibliotekets söktjänst