Kursplan för Numerisk modellering av atmosfären

Numerical Modelling of the Atmosphere

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME406
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

• beskriva hur atmosfärens rörelsesystem kan simuleras med hjälp av datormodeller

• redogöra för olika typer av modeller som används för att simulera vädret/atmosfären på olika skalor

• förklara inverkan av approximationer av atmosfärens fysik som görs i de olika modellerna

• approximera rörelseekvationerna med olika numeriska metoder

• beskriva olika numeriska metoder som används i numeriska atmosfärsmodeller

• beskriva metoder att värdera resultatet från en numerisk vädermodell

Innehåll

Numeriska approximationer av olika termer i rörelseekvationen. Finita differenser, spektrala metoder. Olika numeriska modeller (RANS modeller, LES, DNS m.fl.) och vad som karaktäriserar dem. Olika gridstrukturer. Parametrisering av olika processer.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, hemuppgifter, projektarbete

Examination

Skriftlig examination (6 hp), hemuppgift (1 hp), projekt arbete (3 hp) . För godkänd kurs ska även datorövningarna vara godkända.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Warner, Thomas T. Numerical weather and climate prediction

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk