Kursplan för Mikro- och nanoteknik II

Micro- and Nanotechnology II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap. Mikro- och Nanoteknik I ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Syftet med denna kurs är att bidra till fördjupad förståelse i mikro- och nanoteknik utifrån halvledarteknik, biosensorer, kemiska sensorer, mikrooptik och mikofluidik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara och skilja mellan begrepp inom halvledarteknik, kemiska sensorer, RF-MEMS, mikrooptik och mikrofluidik,
 • förklara och analysera hur halvledarkomponenter fungerar,
 • analysera och förklara hur och varför halvledarteknik och funktionella material utnyttjas i olika biosensorer och kemiska sensorer,
 • redogöra för användningen av polymera material inom mikro- och nanoteknik, materialegenskaper, tillverkningsteknik, och materialens möjligheter och begränsningar, främst för områdena mikrofluidik och mikrooptik,
 • utifrån givna frågeställningar, urskilja och granska publikationer relevanta för området,
 • identifiera ett sammansatt mikrosystem, förklara och urskilja dess beståndsdelar, och värdera systemets för- och nackdelar.

Innehåll

Grunderna för olika halvledarkomponenter såsom dioder och transistorer och de bakomliggande fysikaliska principerna. Principer som används i kemiska sensorer och biosensorer. Tillverkningsteknik, användning av, och egenskaper hos, polymera material och komponenter inom t.ex. mikrofluidik och mikrooptik.

Undervisning

Föreläsningar, projekt, laborationer och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp) samt studiebesök, godkända laborationer och projektuppgifter (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

 • Hu, Chenming. Modern semiconductor devices for integrated circuits

  Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2010

  Se bibliotekets söktjänst

Meddelas vid kursstart

Böcker

Kompendier och utdelat kursmaterial