Kursplan för Projektkurs i mikro/nanoteknik

Project Course in Micro- and Nanotechnology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE072
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Mikro- och nanoteknik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera en befintlig mikrokonstruktion som kan ha inslag av nanoteknik,
 • föreslå och motivera en förbättrad konstruktion,
 • ta fram tillverkningsunderlag och verka som beställare vid tillverkningen av den förbättrade komponenten,
 • upprätta en testplan, konstruera en testuppställning och genomföra en utvärdering av komponenten.

InnehållUppgiften består av att i form av ett projektarbete ta fram en konstruktion som uppfyller uppställda krav. En kravspecifikation som utgår från några givna krav och önskemål ska upprättas. Träning i teknisk/vetenskaplig informationssökning ges i den litteraturstudie som genomförs. Den föreslagna konstruktionen ska justeras med hänsyn till tillverkningsvillkor och undersökas med hjälp av enkel modellering av funktion och prestanda och sedan dokumenteras. En testplan för hur konstruktionen ska kunna verifieras ska tas fram och dokumenteras. Efter en genomgång ska konstruktionen och testplanen fastställas. Gruppen ska, inom givna ramar och i samråd med tillverkaren, ta fram tillverkningsunderlag och komponenten ska tillverkas under överinseende av studenterna. Gruppen planerar och bygger en testuppställning som används för att karakterisera komponenten. Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas.

Undervisning

Projektmöten med lärare samt seminarier.

Examination

Bedömning av skriftliga designunderlag, tillverkningsunderlag (4 hp), slutrapport, samt muntlig presentation och opponering (6 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

Litteratur fastställs individuellt för varje projektgrupp.

 • Hsu, Tai-Ran MEMS and microsystems : design, manufacture, and nanoscale engineering

  2. ed.: Hoboken, N.J.: John Wiley, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007017041.html Litteratur fastställs även individuellt för varje projektgrupp.