Kursplan för Praktik för en hållbar utveckling

Internship for a Sustainable Development

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE033
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Genomgånget första år på masterprogrammet i hållbar utveckling
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera och reflektera på hur arbete med anknytning till hållbar utveckling organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning inom hållbar utveckling
 • utvärdera olika perspektiv på hållbar utveckling
 • kritiskt analysera förutsättningar för praktiskt arbete inom hållbar utveckling
 • visa förmåga att självständigt och i samarbete med andra föreslå åtgärder som syftar till att i ett konkret sammanhang arbeta mot en hållbar utveckling

Innehåll

Med stöd av handledaren på praktikplatsen ska studenten under 18 veckor (minimum) på heltid kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet på praktikplatsen. Arbetsuppgifterna ska ha tydlig koppling till utbildningen i hållbar utveckling och träna studenten i självständighet och samarbete.

Undervisning

Introduktion förlagd till universitetet samt handledning på praktikplatsen.

Examination

Kontinuerlig skriftlig redovisning av arbetet under praktikperioden i form av kortare veckorapporter, samt en längre skriftlig rapport och en muntlig rapport vid kursens slut, där en annan student agerar som diskutant.

Övriga föreskrifter

 • Att anskaffa lämplig praktikplats är i huvudsak studentens eget ansvar, examinator kan vid behov vara behjälplig.
 • Innan arbetet påbörjas ska praktikplatsen, handledaren på praktikplatsen och arbetsplanen godkännas av examinator. Ansökan om praktik sker på särskild blankett (tillhandahålls av kursens samordnare genom studentportalen.uu.se).
 • Efter praktikperioden skall intyg från utfärdar handledaren på praktikplatsen lämnas till kursledningen ett intyg på särskild blankett.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.