Kursplan för Fysik för kemister

Physics for Chemists

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB302
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2013
 • Behörighet: Genomgången kurs Linjär algebra och geometri I, 5 hp eller motsv.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för innebörden av Newtons ekvationer och lösa modellproblem baserade på dessa.
 • definiera grundläggande storheter inom elektrostatiken samt lösa problem inom elektrostatik av relevans för kemi.
 • redogöra för de grundläggande begreppen och sambanden inom vågrörelselära samt tillämpa dessa på modellproblem.
 • resonera kring de grundläggande sambanden inom fluidmekanik samt lösa relaterade modellproblem av relevans inom kemi.

Innehåll

Mekanik: Newtons ekvationer, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, arbete, energi, rotationsrörelse. Elektrostatik: Coulombs lag, elektrisk fältstyrka och potential, elektrisk dipol. Kondensatorer, elektrostatisk energi. Periodisk rörelse, vibrationer. Grundläggande vågrörelselära, diffraktion, interferens. Grundläggande fluidmekanik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 4 hp. Laborationerna motsvarar 1 hp. För godkänt slutbetyg fordras att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sears and Zemansky's university physics : with modern physics. Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.; Ford, A. Lewis; Sears, Francis Weston

  13th ed., international edition: San Francisco: Pearson Addison Wesley, cop. 2012

  Utgåva 13 eller senaste utgåva.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst