Kursplan för Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier

Astrophysical Tests of Physical Theories

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA227
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  120 hp med kvantfysik/kvantmekanik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • förklara egenskaper och skillnader mellan teori och modell
 • förklara egenskaper och skillnader mellan fenomen och observation
 • förklara hur en fysiker använder observationer och modeller för att formulera teorier
 • redogöra för olika astrofysikaliska observationer som signifikant bidragit och utvecklat vår förståelse för fundamental fysik
 • kritiskt utvärdera samspelet mellan teori och observation för en given astrofysikalisk situation
 • sammanfatta och presentera de senaste vetenskapliga rönen inom astrofysik som är kopplade till kursens innehåll

Innehåll

Bakgrund: Betydelsen av begreppen teori, modell, fenomen och observation och hur de relaterar till varandra. Exempel från fysikens historia.

Tillämpningar: Olika astrofysikaliska förhållanden som exempel hur data kan begränsa vår beskrivning av den fysikaliska världen: partiklar, krafter, naturkonstanter och deras möjliga variabilitet, materiens tillståndsekvation under extrema förhållanden, rumtiden i fler än fyra dimensioner.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier med presentationer av olika områden.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier (1 hp). Godkända inlämningsuppgifter (2 hp) . Skriftlig och muntlig redovisning av en litteraturuppgift (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelade artiklar

 • Johansson, Lars-Göran. Philosophy of Science for Scientists

  1st ed. 2016.: Cham: Springer International Publishing, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk